Lovens betingelser

Transkønnede får mulighed for at få tildelt nyt personnummer.

Folketinget vedtog d. 25. juni 2014 lov nr. 752 om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn). Loven trådte i kraft den 1. september 2014.

Med lovændringen er det muligt for transkønnede at få tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter, som f.eks. fødselsattest, pas og kørekort. Den pågældendes fornavn vil også om nødvendigt skulle ændres, så det bliver kønskorrekt i forhold til det nye køn, jf. § 13, stk. 2, i navneloven. Når nyt personnummer er tildelt, vil den pågældende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer.

Det er efter loven en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at ansøgeren afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er også en betingelse, at den pågældende på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år.

Der gælder en særlig overgangsordning for personer, som inden lovens ikrafttræden efter de hidtil gældende regler har ansøgt om tilladelse til at bære et fornavn, der betegner det modsatte køn, om tilladelse til at få kønsbetegnelsen X i passet eller om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte. For sådanne personer regnes refleksionsperioden på 6 måneder fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning om en af de nævnte tilladelser. Er der indgivet ansøgning om flere af de nævnte tilladelser, regnes refleksionsperioden fra tidspunktet for den først indgivne ansøgning.

Loven kan findes på www.retsinformation.dk. Her findes også nærmere oplysninger om indholdet af lovforslaget.