Klage over en kommunes afgørelser om bopælsregistrering efter CPR-loven

Kommunerne træffer afgørelser efter CPR-loven om registrering af bopæl i CPR.

Afgørelser om bopælsregistrering i CPR

Kommunen kan træffe afgørelse om din registrering af bopæl i CPR efter din egen anmeldelse af flytning men også uden dit samtykke. 

  • Din egen anmeldelse af flytning

Hvis en kommune ikke mener, at din anmeldte flytning er korrekt, kan kommune afvise at registrere flytningen i CPR, jf. CPR-lovens §6, stk.2.

  • Kommunens ændring af din registrering af bopæl i CPR uden dit samtykke

En kommune er, efter CPR-lovens §10, stk.1, forpligtet til at undersøge sagen, hvis kommunen får en formodning om, at din registrering af bopæl i CPR ikke er korrekt. Kommunen kan f.eks. være af den opfattelse, at du er registreret på en forkert adresse i CPR, eller at du skal være registreret som udrejst i CPR. I Vejledning om folkeregistrering, kapitel 3, afsnit 7, kan du læse om, hvordan kommunen kan oplyse sagen. Hvis kommunen efter at have undersøgt sagen fortsat mener, at du er registreret forkert i CPR, skal kommunen skriftligt orientere dig, om du har mulighed for at selv at ændre adressen i CPR. Kommunen skal samtidigt oplyse om baggrunden for kommunens opfatttelse af sagen. Hvis du ikke er enig i kommunens opfattelse af sagen, kan kommunen efter CPR-lovens §11 træffe afgørelse om at ændre din registrering i CPR uden din accept.

  • Hvordan klager jeg?

Du kan klage over en kommunens afgørelse efter CPR-loven til Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, jf. CPR-lovens §56, stk.1. Klagen skal indsendes til kommunen, som skal vurdere, om din klage giver anledning til, at kommunen ændrer afgørelsen. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen sagen til ministeriet. Kommunen skal samtidigt sende genvurderingsafgørelsen til dig og sagens eventuelle øvrige parter og orientere om, at du/I har 4 uger fra modtagelsen af denne til at fremsætte bemærkninger til sagen over for ministeriet.

OBS! Der kan kun klages til ministeriet over afgørelser truffet efter CPR-loven

Når en kommune registrerer oplysninger i CPR om dig på grundlag af indberetninger til kommunen fra andre myndigheder, f.eks. domstolene, træffer kommunen ikke en afgørelse i medfør af CPR-lovgivningen, og du kan derfor ikke klage til ministeriet herover. Hvis du mener, at registreringen er forkert, skal du derfor henvende dig til den myndighed, der er ansvarlig for indholdet af registreringen, eller til denne myndigheds klageinstans.

Udsendelse af et bødeforlæg, jf. CPR-lovens §58, stk.1, er heller ikke en afgørelse. Det samme gælder kommunernes eventuelle overtrædelse af reglerne i CPR-lovens §§ 52-54. Ministeriet er således ikke et egentligt klageorgan i forhold hertil.

Endvidere bemærkes det, at hvis du er utilfreds med en kommunes sagsbehandling, men ikke ønsker at klage over selve afgørelsen, kan du ikke påklage kommunens sagsbehandling særskilt til ministeriet. Dette afskærer imidlertid ikke ministeriet fra at tage stilling til kommunens sagsbehandling i forbindelse med, at en part klager over en afgørelse.