Identitetsmisbrug

Identitetsmisbrug, hvori dit personnummer indgår.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan med virkning fra den 1. april 2014 i særlige tilfælde efter skriftlig anmodning herom tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet.

Anmodning om nyt personnummer skal indgives til Indenrigs- og Sundhedsministeriets CPR-kontor. Anmodningen skal være skriftlig og skal være ledsaget af fyldestgørende oplysninger og dokumentation til belysning af, at der har fundet et relevant misbrug sted. Der skal vedlægges dokumentation i form af brevveksling med virksomheder m.fl. om misbruget og dækning af tabet i den forbindelse, politianmeldelse af forholdet mv.

Det vil bero på et konkret skøn i det enkelte tilfælde, om tildeling af nyt personnummer vil kunne finde sted. Vurderingen heraf skal foretages på baggrund af en samlet bedømmelse af forholdene i det enkelte tilfælde.

Det vil således være en betingelse for at tildele nyt personnummer, at der faktisk har fundet et misbrug sted af den berørte persons identitet, f.eks. i forbindelse med, at der er begået en eller anden form for berigelseskriminalitet. Det vil også være en betingelse, at personnummeret indgår i forbindelse med misbruget af vedkommendes identitet.

Det vil normalt være et krav, at der er tale om et forløb over en vis periode, således at misbruget er sket i flere tilfælde.

Det vil ikke i sig selv kunne begrunde tildeling af nyt personnummer, at en person har fået stjålet sin pung, herunder kørekort, pas eller sundhedskort, hvoraf personnummeret fremgår, og at den pågældende person nu frygter i fremtiden at blive offer for en eller anden form kriminalitet.

Nyt personnummer vil først og fremmest kunne tildeles i tilfælde, hvor et nyt personnummer vil kunne bidrage til at forhindre yderligere misbrug. Det kan f.eks. være i forbindelse med kreditkøb på nettet eller oprettelse og anvendelse af benzinkort, og hvor de skridt borgeren selv har taget i form af henvendelse til kreditorer, anmeldelse til politiet m.v. ikke er nok til at stoppe misbruget.

Det er en betingelse, at den berørte person ikke selv har udøvet misbruget eller på afgørende vis har medvirket hertil. Det vil som udgangspunkt være et krav, at personnummeret fortsat indgår i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet. Der vil herved blive lagt vægt på, at misbruget af den pågældendes identitet, herunder personnummer, ikke kan afværges af den pågældende på anden vis, eksempelvis ved at spærre et kontokort eller ved at underrette et mobilselskab eller lokale handelsdrivende om identitetsmisbruget. Som altovervejende udgangspunkt vil de gener, som den person, hvis identitet og personnummer er misbrugt, oplever ved at skulle håndhæve sin ret over for virksomheder, kreditinddrivelsesbureauer m.v., ikke i sig selv kunne føre til, at der kan tildeles nyt personnummer.

Også borgere, som oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om misbruget reelt er stoppet, kan efter omstændighederne få et nyt personnummer.

Såfremt der tildeles nyt personnummer efter bestemmelsen, bliver det gamle personnummer stående i CPR med henvisning til det nye nummer.  

Klik her for at læse lovforslagets fulde tekst