Hvad og hvem er registreret i CPR, og hvem opdaterer oplysninger om dig i CPR

CPR indeholder oplysninger om alle personer, som efter den 2. april 1968 har boet her i landet og været tilmeldt en dansk kommune – for Grønlands vedkommende dog først siden 1. maj 1972. Personer på Færøerne optages ikke i CPR.

CPR optager nye personer ved fødsel i Danmark og ved tilflytning fra Færøerne eller udlandet.

CPR omfatter også bestemte persongrupper i udlandet, hvor der er behov for at tildele personnummer. Dette gælder f.eks. personer, der er skattepligtige, eller som skal registreres i en dansk kirkebog.

Personer, der dør, forsvinder eller udvandrer, bliver fortsat stående i CPR. For tiden omfatter CPR oplysninger om ca. 8,4 mio. personer.

Oplysningerne i CPR stammer fra følgende myndigheder:

 • kommuner (adresser og flytninger, herunder til og fra udlandet, personnummertildeling ved tilflytning fra udlandet, samt eventuelle beskyttelsesoplysninger) Kommuner -  borger.dk
 • sogne (fødsler, navngivning og navneændringer, vielser, dødsfald, ind- og udmeldelse af folkekirken) - sogn.dk 
 • kommunale vielsesmyndigheder (vielser og registrering af partnerskab) Kommuner -  borger.dk
 • domstole (skilsmisser, værgemål) - domstol.dk
 • Familieretshuset (adoptioner, skilsmisser, ophævelse af partnerskab, separation, faderskabssager, statsborgerretsforhold) - familieretshuset.dk
 • indfødsretskontoret (statsborgerskabsforhold) - uim.dk  

Det er således IKKE CPR-kontoret, der registrerer oplysningerne i CPR. Spørgsmål om oplysninger i CPR, herunder også ændringer til disse, må derfor rettes til de nævnte myndigheder. Hent eventuelt yderligere oplysninger på borger.dk.

De detaljerede regler om registrering af oplysninger i CPR fremgår af kapitel 2 og bilag 1 i CPR-loven og er uddybet i kapitel 2 i Vejledning om folkeregistrering.

I det følgende gives en kort oversigt over de væsentligste oplysninger, der er registreret i CPR om den enkelte person:

 • Personnummer

Alle personer, som er registreret i CPR, er tildelt et personnummer. Personer, der fødes her i landet eller tilflytter fra udlandet, tildeles normalt et personnummer.

 • Navn

Oplysning om navn omfatter en persons fornavn(e), mellemnavn(e) og efternavn. Hvis det fulde navn har mere end 34 tegn (bogstaver plus mellemrum) kan det ikke bruges til adressering. Derfor kan CPR også indeholde et forkortet ”adresseringsnavn” på højst 34 tegn.

 • Adresse

Oplysning om adresse omfatter kommune, vej, husnummer, etage, side/dørnummer, bygningsnummer, c/o-navn, lokalitet, bynavn, postnummer og postdistrikt. Der kan endvidere være registreret bl.a. en udenlandsadresse og kontaktadresse i Danmark under udenlandsophold.

 • Fødselsregistreringssted

Oplysning om fødselsregistreringssted angiver det aktuelle navn for det sogn eller fødeland, eventuel verdensdel, hvor der findes registrerede oplysninger om personens fødsel.

 • Statsborgerskab

Oplysning om statsborgerskab angiver det aktuelle navn for det land, hvor personen er statsborger. Der kan eventuelt være angivet en verdensdel. Er personen statsløs angives dette. Hvis person har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er dansk, registreres vedkommende altid som dansk statsborger i CPR. Der kan ikke registreres flere statsborgerskaber i CPR.

 • Folkekirkeoplysning

Oplysning til brug ved administration af kirkeskattebetaling om, at personen: 1) er medlem af folkekirken, 2) er medlem af valgmenighed og tillige folkekirken, 3) er medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat under udlandsophold, fordi der betales kirkeskat til Dansk Kirke i Udlandet eller Dansk Sømandskirke, eller 4) ikke er medlem af folkekirken.

 • Slægtskab

Oplysning om en persons slægtskab til børn/forældre sker kun ved angivelse af de pågældendes personnumre. Ved adoption er der hos adoptivbarnet ikke henvisning til biologiske forældre, men kun til adoptivforældre. På tilsvarende vis er der ikke henvisning fra en person til dennes bortadopterede barn/børn. Der kan endvidere også være en angivelse af forældremyndighedens indehavere.

 • Civilstand

Oplysninger om personen er ugift, gift, fraskilt, enke eller enkemand, registreret partner, længstlevende partner eller død samt oplysning om ægtefælle eller registreret partner og om separation.

 • Eventuelle beskyttelsesoplysninger

Oplysning om, at personen har anmodet kommunen om beskyttelse mod, at vedkommendes navn og adresse videregives fra CPR/folkeregistret til private, beskyttelse mod optagelse i lokalvejviser, beskyttelse mod henvendelse fra forskere på basis af oplysninger fra CPR, og/ellermarkering af, at vedkommende frabeder sig henvendelser i markedsføringsøjemed.

 • Eventuelle værgemålsoplysninger

Oplysning om, at personen er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, jf. værgemålslovens § 6, samt oplysning om værgens navn og adresse.