CPR - Det Centrale Personregister

Information fra CPR-kontoret

Spørgsmål & svar

CPR-kontoret har samlet svarene på en række ofte stillede spørgsmål om CPR.

Fandt du ikke, hvad du søgte på de øvrige sider, kan det være, at dit spørgsmål er besvaret her.

Se spørgsmål og svar

Borgere

Det Centrale Personregister (CPR) er et centralt, landsdækkende grundregister. Hovedformålet er at tildele alle, der bor i Danmark, et personnummer (CPR-nummer) til brug for sikker identifikation af disse. Det er herudover et formål at registrere grundlæggende personoplysninger om de pågældende, som f.eks. bopælsadresse, som kan videregives til offentlige myndigheder og private, der har en berettiget interesse heri. CPR indeholder således kun personoplysninger knyttet til de registrerede personer.

Kunder

Med CPR's produkter kan myndigheder og virksomheder få adgang til data i CPR.

CPR indeholder oplysninger om alle personer, veje, boliger og myndigheder, der er registreret i Danmark. Registret omfatter navne og andre personoplysninger for ca. 9,4 millioner personer, herunder knap 5,6 millioner nulevende personer. I CPR findes endvidere oplysninger om over 105.000 veje med tilhørende boliger.

Lovgivning

Det er fastlagt i bilag 1 til lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), hvilke oplysninger der kan registreres i CPR. Offentlige myndigheder kan efter lovens § 32 hente oplysninger i CPR, når de er berettiget til at behandle oplysningerne efter lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Det er også fastsat i CPR-loven, hvornår og hvilke oplysninger private kan få adgang til.