Personnummer

Personnummeret er opbygget efter nedenstående regelsæt. 

  • 1 - 2 position angiver personens fødselsdag. 
  • 3 - 4 position angiver personens fødselsmåned. 
  • 5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede. 
  • 7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i personnummeret angiver personens køn.

CPR-kontoret er bekendt med, at der hos private og offentlige myndigheder, der ikke kan få registreret et egentligt personnummer i CPR-systemet, kan være behov for at arbejde med personnumre.

I sådanne situationer må man lægge vægt på, at der tildeles erstatningspersonnumre, som ikke kan forveksles med de egentlige personnumre, der registreres i CPR-systemet.

I det omfang det skønnes nødvendigt at oplyse den pågældende person om det tildelte erstatningsnummer, må denne gøres opmærksom på, at der ikke er tale om et egentligt personnummer.

Hvis erstatningsnummeret påføres legitimationskort, attester og lign., bør det fremgå heraf, at der ikke er tale om et egentligt personnummer, f.eks. ved påstempling af teksten 'Erstatningspersonnummer', samt angive personens korrekte fødselsdato.

Erstatningspersonnummeret er opbygget efter nedenstående regelsæt.

1 - 2 position angiver personens fødselsdato.

(Første ciffer i fødselsdato forhøjes med 6, hvilket betyder, at en person født den 7. i en måned får datoen 67 som fødselsdato.)

3 - 4 position angiver personens fødselsmåned. 

5 - 6 position angiver personens fødselsår, uden århundrede.

7 - 10 position er et løbenummer.

Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i erstatningspersonnummeret angiver personens køn.

Efter § 54, stk. 2 i CPR-loven kan personnummer angives fuldt læseligt på giroindbetalingskort, såfremt dette fremsendes i lukket kuvert.

Private virksomheders anvendelse af personnummer er reguleret i § 11, stk. 2 i lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven). Loven administreres af datatilsynet, E-mail: dt@datatilsynet.dk.