Personabonnement

Myndigheder og virksomheder har efter CPR-loven adgang til at abonnere på oplysninger fra CPR.

Offentlige myndigheder har efter CPR-lovens §31 ret til at modtage alle oplysninger fra CPR vedrørende en person, forudsat at myndigheden er berettiget til at modtage oplysningerne efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Private virksomheder, foreninger mv. har efter CPR-lovens §38 ret til at få leveret oplysninger fra CPR om en større afgrænset kreds af personer, som virksomheden på forhånd har identificeret enkeltvis enten via personnummer eller navn og adresse. Det er herudover et krav, at den private virksomhed er berettiget til at modtage oplysningerne efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Det betyder i praksis, at en privat virksomhed kan abonnere på sine kunders oplysninger, når virksomheden har identificeret den enkelte kunde, og når den private virksomhed efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven kan godtgøre et sagligt formål med at abonnere på den enkelte kundes oplysninger. At virksomheden står i et løbende kreditforhold til dig kan eksempelvis være virksomhedens saglige grundlag for at abonnere på dine oplysninger. 

Oplysninger som videregives til private virksomheder:

  • Nuværende navn, medmindre dette er beskyttet
  • Nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, og datoen for flytning hertil
  • Eventuel stilling
  • Beskyttelsesoplysninger (Navne- og adressebeskyttelse, markedsføringsbeskyttelse, kreditadvarsel)
  • Eventuelt dødsfald og datoen herfor
  • Eventuel forsvinden og datoen herfor
  • Eventuel udrejse og datoen herfor
  • Eventuelt værgemål, datoen herfor og værgens navn og adresse
  • Eventuel kontaktadresse og datoen herfor
  • Løbende ændringer i ovennævnte oplysninger

Oplysning om personnummer videregives aldrig til private virksomheder.
Dog vil private virksomheder, f.eks. bankerne, i almindelighed få oplyst personnummeret direkte fra dig i forbindelse med etablering af kundeforholdet og bl.a. benytte dette til entydig identifikation overfor CPR til brug for levering af oplysninger. I sådanne tilfælde fremstår abonnementet som et abonnement med personnummer og personnummeret vil – for at sikre korrekt identifikation – blive returneret til virksomheden ved levering af førnævnte oplysninger.

Hvorfor abonnerer en virksomhed eller offentlig myndighed på mine oplysninger?
Du kan rette henvendelse til virksomheden eller myndigheden og bede dem om at forklare, hvorfor de abonnerer på dine oplysninger. Ofte vil en direkte kontakt til virksomheden hurtigt og enkelt afdække grundlaget for et abonnement. Hvis virksomheden eller myndigheden ikke kan redegøre for, hvorfor de abonnerer på dine oplysninger, og dermed ikke kan godtgøre et sagligt formål med abonnementet, kan du bede virksomheden eller myndigheden om at opsige abonnementet. 

Hvis virksomheden eller myndigheden ikke kan godtgøre et sagligt formål med abonnementet og ikke vil opsige abonnementet, kan du rette henvendelse til CPR-kontoret og bede om at abonnementet slettes. CPR-kontoret vil herefter træffe en afgørelse om, hvorvidt abonnementet skal slettes. Ved denne afgørelse vurderes det, hvorvidt virksomheden eller myndigheden må antages at have et sagligt formål med at abonnere på dine oplysninger. 

Nedenfor nævnte abonnementer giver erfaringsmæssigt ofte anledning til spørgsmål:

Rigspolitiet abonnerer på et betydeligt antal personer, idet Rigspolitiet er ansvarlig for flere store registre.

Uddannelses- og Forskningsministeriets IT abonnerer på et betydeligt antal personer, idet institutionen er ansvarlig for den tekniske administration af Statens Uddannelsesstøtte (SU). Det drejer sig om abonnement på alle SU-modtagere, deres forældre og ofte også disse forældres børn, samt SU-modtagernes eventuelle egne børn. Efter SU-reglerne vil styrelsen i visse tilfælde desuden abonnere på ægtefæller eller registrerede partnere til SU-modtagernes forældre.

Experian Servicebureau A/S udfører generel kreditovervågning for en lang række pengeinstitutter, finansieringsselskaber, kontokortselskaber, benzin- og olieselskaber og teleselskaber mv. Generel kreditovervågning indebærer, at virksomheden, f.eks. et teleselskab eller en bank, har anmodet Experian Servicebureau A/S om at oplyse banken eller teleselskabet herom, hvis en kunde bliver registreret som dårlig betaler. Experian Servicebureau A/S modtager derfor oplysninger fra CPR for at kunne udføre denne opgave. At Experian Servicebureau A/S abonnerer på en persons oplysninger i CPR, er derfor ikke ensbetydende med, at den pågældende person er registreret med en betalingsanmærkning i RKI. Du kan læse mere om kreditovervågning og kreditoplysning på datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Bladkompagniet vedr. postomdeling er en virksomhed der omdeler adresserede aviser, magasiner samt fagblade og andet post til abonnenter og adressater i det meste af Danmark.

FK Distribution er en virksomhed der omdeler reklamer og ugeaviser, samt abonnements- og medlemsblade. FK Distribution administrerer Nej Tak ordningerne for adresseløse reklamer og ugeaviser i Danmark, og anvender oplysninger om navn og adresse til validering af ønsker om til- og afmeldinger til ordningerne, samt til- og afmeldinger i forbindelse med flytninger.

Mange virksomheder og myndigheder benytter servicebureauer til at drifte deres databaser og andre it-services. F.eks. benytter en række pengeinstitutter Bankernes Edb-Central (BEC a.m.b.a) eller Skandinavisk Data Center A/S (SDC A/S), og de fleste kommuner benytter KMD A/S. I disse tilfælde modtager servicebureauet dine oplysninger på vegne af en myndighed eller en virksomhed, f.eks. din bank. For så vidt angår BEC og SDC A/S bemærkes, at du på hhv. BEC hjemmeside www.bec.dk og på SDC A/S hjemmeside, www.sdc.dk, kan finde en liste over de banker, der benytter hhv. BEC eller SDC A/S som servicebureau.

Styrelsen for It og Læring har ansvaret for udarbejdelse af uddannelsesstatistik til Undervisningsministeriet. Der abonneres via kundenummer 4959 på oplysninger om eleverne i det danske uddannelsessystem og deres forældres, herunder oplysninger om fødested og statsborgerskab. Oplysningerne anvendes udelukkende til statistiske opgørelser. For at sikre en retvisende uddannelsesstatistik trækkes der løbende oplysninger.