Beskyttelser i CPR

Du kan i CPR få registreret flere former for såkaldte beskyttelser.

 

Navne og adressebeskyttelse

Du anmoder om navne- og adressebeskyttelse via borger.dk

CPR-lovens § 28. Enhver har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få navne- og adressebeskyttelse, således at vedkommendes navn og adresse i CPR ikke må videregives til private, jf. dog § 34, § 38, stk. 4, § 42, stk. 3-5, § 43, stk. 1, og § 45. Beskyttelsen bortfalder efter et år, medmindre vedkommende ønsker et tidligere bortfald eller kommunalbestyrelsen finder, at helt særlige forhold berettiger til en beskyttelse for længere tid end ét år.

Fra den 1. december 2013 skal en anmodning om navne- og adressebeskyttelse i op til ét år indgives til bopælskommunen ved anvendelse af borger.dk eller kommunens digitale selvbetjeningsløsning. Ophævelse af navne- og adressebeskyttelse skal også ske digitalt.

Anmodning om navne- og adressebeskyttelse for en længere periode end ét år skal ske til kommunen, som frit kan tilrettelægge sagsproceduren.

Beskyttelsen af navn og adresse i CPR gælder kun udlevering fra CPR til private, og private kan under visse nærmere omstændigheder få udleveret en persons beskyttede navn og adresse, f.eks. hvis der overfor kommunen er dokumenteret et forfaldent krav eller der er anden retslig interesse i oplysning om navn og adresse, der overstiger den registrerede persons behov for beskyttelse af navn og adresse. Beskyttelsen er således ikke absolut. Læs mere i CPR-lovens kapitel 12 og kapitel 12 i Vejledning om folkeregistrering om udlevering af oplysninger til private.

Beskyttelsen gælder endvidere kun, hvis adresseoplysningerne stammer fra CPR. I andre situationer skal spørgsmålet om udlevering af navn og adresse vurderes efter den relevante lovgivning, f.eks. forvaltningsloven, databeskyttelsesloven m.m.

Det følger af bestemmelsen i CPR-lovens § 30, stk. 1, at personer med navne- og adressebeskyttelse efter lovens § 28 tillige er beskyttet efter bestemmelserne i lovens § 29, stk. 1, om lokalvejviserbeskyttelse, så længe navne- og adressebeskyttelsen er gældende.

 

Lokalvejviserbeskyttelse

CPR-lovens § 29, stk. 1. Enhver har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få registreret lokalvejviserbeskyttelse i CPR, således at vedkommendes navn og adresse ikke videregives fra CPR til brug for optagelse i lokale vejvisere, jf. § 47.

Beskytttelsen i CPR omfatter kun situationer, hvor udgiverne af lokalvejvisere henter deres data fra CPR og således ikke, hvis oplysningerne hentes fra f.eks. teleselskaberne.

 

Markedsføringsbeskyttelse

CPR-lovens § 29, stk. 2. Enhver har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed. En sådan markering giver dels den beskyttelse mod markedsføring, der er fastsat i markedsføringslovens § 10 sammenholdt med denne lovs § 40, stk. 4 og 5, dels den beskyttelse mod videregivelse m.v. til brug ved anden virksomheds markedsføring, der er fastsat i artikel 21 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og § 13, stk. 4, i databeskyttelsesloven.

Det nærmere indhold af markedsføringsbeskyttelsens omfang er ikke reguleret i CPR-loven, men er reguleret efter bestemmelser i henholdsvis markedsføringsloven (lovbek. nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring), og databeskyttelsesforordningens artikel 21 og databeskyttelseslovens § 13, stk. 4.

Markedsføringsloven administreres af Forbrugerstyrelsen (www.forbrug.dk) og spørgsmål om databeskyttelse kan rettes til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Indenrigs- og Sundhedsministeriet udarbejder til brug for de erhvervsdrivende en gang i kvartalet en fortegnelse (den såkaldte »Robinson-liste«) med oplysning om nuværende navn og adresse samt eventuel seneste tidligere adresse inden for de seneste 3 år for samtlige personer, der efter CPR-lovens § 29, stk. 2, har en markering i CPR om, at de pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed, jf. CPR-lovens § 40, stk. 4. Personer med navne- og adressebeskyttelse efter lovens § 28 medtages ikke i denne fortegnelse. Hvis en person har navne- og adressebeskyttelse i CPR, bliver en erhvervsdrivende således kun bekendt med, at vedkommende tillige har markedsføringsbeskyttelse i CPR, hvis den erhvervsdrivende på anden måde bliver bekendt hermed f.eks. via udtræk fra CPR.

 

Kreditadvarsel

CPR-lovens § 29, stk. 3. Enhver, der er fyldt 15 år, har ret til ved henvendelse til sin bopælskommune at få indsat en markering i CPR om, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn, med henblik på at oplysning herom fra CPR kan videregives til offentlige myndigheder og private i overensstemmelse med §§ 31, 32, 38, 39 og 42.

Klik her for at læse mere om kreditadvarsel i CPR.

 

Forskerbeskyttelse (ophævet pr. 1. april 2014)

Fra 1995 til 2014 har det været muligt at få indsat en markering i CPR om, at man ikke ønsker at modtage henvendelser i forbindelse med statistiske og videnskabelige undersøgelser, hvortil der leveres oplysninger eller foretages adressering og udsendelse på grundlag af CPR (såkaldt forskerbeskyttelse).

Muligheden for registrering af forskerbeskyttelse i CPR er ophævet i 2014.

Alle allerede registrerede markeringer i CPR af forskerbeskyttelse blev også slettet den 1. april 2014.