Hvad står der om mig i CPR (registerindsigt)

Indsigtsretten er fastlagt i databeskyttelsesforordningens artikel 15 og betyder, at du har ret til at se de oplysninger, der er registreret i CPR om dig.

Vi skal som dataansvarlig også give dig information om behandlingen af dine oplysninger. Læs mere herom nedenfor.  

Sammen med din registerindsigt får du en vejledning til registerindsigten. Ved en eventuel fejl i de registrerede oplysninger, skal du henvende dig til den myndighed, der har registreret oplysningen i CPR, f.eks. kommunen, sognet eller Familieretshuset. Det kan du læse mere om i vejledningen til registerindsigten.

 

Sådan får du registerindsigt

Du skal anmode om registerindsigt digitalt via vores selvbetjeningsløsning, hvor du skal logge på med MitID. 

 

 

Klik her for at komme til borger.dk og få adgang til din registerindsigt

 

Du kan kun få indsigt i andres oplysninger i CPR, hvis de har givet dig fuldmagt. På Min Side på borger.dk kan du give en anden person digital fuldmagt, så personen på dine vegne kan anmode om registerindsigt i dine oplysninger i CPR via selvbetjeningsløsningen.

Hvis du har del i forældremyndigheden over et barn, kan du se barnets oplysninger, hvis du med din MitID logger på din registerindsigt. Læs også den medfølgende vejledning til registerindsigten.

Såfremt du ønsker en attestation, henvises du til at kontakte Folkeregister / Borgerservice i fx din bopælskommune, som kan udstede attestation for fx forældremyndighed i henhold til CPR-lovens § 46.

Hvis du ikke har mulighed for at bruge vores digitale selvbetjeningsløsning, kan du bede om registerindsigt ved at sende en anmodning til CPR-kontoret med oplysning om dit navn, personnummer og adresse. Det giver os mulighed for at sikre korrekt identifikation. Det anbefales, at du ikke sender personoplysninger, som f.eks. personnummer, på en almindelig e-mail. 

Bor du i udlandet, skal du oplyse enten din adresse i udlandet eller en eventuel dansk kontaktadresse, som du tidligere har fået registreret i CPR. CPR-kontoret kan af sikkerhedsmæssige grunde ikke sende registerindsigten til en adresse, der ikke fremgår af CPR. Du kan få registreret en udlandsadresse eller kontaktadresse i CPR ved at henvende dig til Borgerservice i din seneste danske bopælskommune.

Hvis du ikke kan bruge vores digitale selvbetjeningsløsning, kan udskrift af oplysningerne om dig i CPR sendes til dig, når én af følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er registreret i CPR med en aktuel bopælsadresse i Danmark, hvortil post umiddelbart kan sendes.
  • Du er registreret i CPR med en aktuel udenlandsadresse, som svarer til den adresse i udlandet, du selv har oplyst til CPR-kontoret.
  • Du er under udenlandsophold registreret i CPR med en kontaktadresse i Danmark, hvortil offentlige myndigheder og private kan sende din post, som svarer til den adresse, du selv har oplyst til CPR-kontoret.

 

Oplysning om behandling af dine oplysninger i CPR

Indenrigs- og Sundhedsministeriet er dataansvarligt for CPR.

Ved din anmodning om indsigt i dine oplysninger i CPR skal vi give dig følgende oplysninger om behandlingen af oplysningerne.

 

1. Formålene med behandlingen af oplysningerne

Formålet med behandlingen er personregistrering i CPR i henhold til CPR-loven (lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse af 646 af 2. juni 2017 med senere ændringer).

Det nærmere formål med behandlingen er i følge § 1 i CPR-loven at sikre, at

  • enhver, der er folkeregistreret eller folkeregistreres her i landet på grund af fødsel eller tilflytning fra udlandet, og andre personer omfattet af CPR-lovens § 3, stk. 1, har et personnummer,
  • CPR indeholder grundlæggende personoplysninger om enhver, der har et personnummer,
  • enhver folkeregistreres på den adresse, hvor vedkommende faktisk bor eller opholder sig, og
  • oplysningerne i CPR på hensigtsmæssig måde kan videregives til offentlige myndigheder og private med en berettiget interesse heri.

 

2. Kategorier af personoplysninger

CPR’s dataindhold fremgår af CPR-lovens § 4, stk. 1. jf. bilag 1 til loven.

I CPR registreres oplysning om personnummer, navneoplysninger, adresseoplysninger, fødselsregistreringsoplysninger, statsborgerskabsoplysninger, oplysning om medlemskab af folkekirken, slægtskabsoplysninger, civilstandsoplysninger, evt. beskyttelsesoplysninger, evt. stillingsoplysninger, evt. oplysninger om kommunale forhold, evt. oplysninger om kommunale notater, evt. markeringer af myndigheder og virksomheders abonnement på personoplysninger, evt. valgoplysninger, evt. værgemålsoplysninger samt evt. oplysning om kontaktadresse ved behandling af et dødsbo.

CPR indeholder almindelige oplysninger med undtagelse af oplysning om religiøs overbevisning (medlemskab af folkekirken), der er en følsom oplysning.

 

3. Modtagere eller kategorier af modtagere

Videregivelse af oplysninger fra CPR

Videregivelse af oplysningerne er reguleret i CPR-lovens kapitel 8-12. Videregivelse af oplysninger i CPR sker fra kommunerne og ministeriet.

Videregivelse sker til følgende kategorier af modtagere, når betingelserne er opfyldt:

  • Offentlige myndigheder
  • Private, herunder kreditoplysningsbureauer
  • Offentlige myndigheder og private til brug i statistisk eller videnskabeligt øjemed

På din registerindsigt kan du se hvilke virksomheder og offentlige myndigheder, der løbende modtager oplysninger fra CPR om dig (personabonnementer).

Klik her for at læse mere om personabonnementer

 

Databehandlere

Drift, forvaltning, vedligeholdelse og udvikling af CPR systemet udføres af DXC Technology.

Videregivelse efter CPR-lovens § 35 til brug i statistisk og videnskabeligt øjemed udføres af Sundhedsdatastyrelsen.

Videregivelse af oplysninger fra CPR sker i et vist omfang via Datafordeleren, der driftes af Datafordeler-operatøren v/Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

 

4. Modtagere i tredjelande

Der sker videregivelse af oplysninger fra CPR til offentlige myndigheder i Grønland og på Færøerne samt til private virksomheder i Grønland.

Grønland og Færøerne er lande uden for EU og EØS, og der gælder derfor særlige regler for overførsel af personoplysninger dertil.

Overførsel til modtagere på Færøerne sker inden for rammerne af databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1 og 3, da EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.   

Overførsel til modtagere i Grønland sker indenfor rammerne databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 1, jf. stk. 2, litra a. De fornødne garantier for overførslen til Grønland er sikret ved anordning om ikrafttræden for Grønland af CPR-loven og ministeriets standardvilkår for adgang til oplysninger i CPR.

 

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Opbevaring af aktuelle oplysninger i CPR følger af CPR-loven, hvor det også er bestemt, at visse tidligere oplysninger gemmes historisk (CPR-lovens § 4, stk. 1, jf. bilag 1).

Oplysningerne i CPR afleveres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom.

 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Registrering i CPR sker på baggrund af oplysninger modtaget fra dig og de myndigheder, der indberetter i CPR. (f.eks. kommuner, folkekirkens ministerialbogsførere, personregisterførere i Sønderjylland, Statsforvaltningen, Ankestyrelsen, domstole, Indfødsretskontoret).

Til brug for ministeriets videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder og private virksomheder modtager ministeriet oplysninger om dig fra de pågældende myndigheder og private med henblik på identifikation.

 

 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv i CPR.

Du skal kontakte den myndighed, der har registreret oplysningen i CPR. Myndigheden vil herefter tage stilling til om oplysningen skal rettes. Rettelse kræver, at der er dokumentation for det, der skal rettes.

Du kan læse nærmere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. Vejledningen finder du på www.datatilsynet.dk.

 

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.