Orientering vedrørende folkeregistrering - 2009/1

Publiceret 14-09-2009

Ny lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009, samt orientering om betydningen af "udpegning" af bopælsforælder efter forældreansvarsloven i CPR-lovens § 8, stk. 3

Hermed fremsender Indenrigs- og Socialministeriet orienteringsbrev – 2009/1 om folkeregistrering med orientering om, at der er udstedt:


Ny lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009 af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven)


Regelgrundlaget for behandling af sager efter CPR-loven er herefter:


1. Lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009 af lov om Det Centrale Personregister
2. Bekendtgørelse nr. 1153 af 23. november 2006 om folkeregistrering
3. Vejledning nr. 85 af 23. november 2006 om folkeregistrering


Lovbekendtgørelsen er vedhæftet dette orienteringsbrev.


En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af en hovedlov og senere lovændringer. Den nye lovbekendtgørelse indeholder således alle ændringer af CPRloven siden den nu historiske lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006.


Ændringerne af CPR-loven er konsekvensændringer som følge af ændringer i anden lovgivning m.m. Der er tale om følgende ændringer:


1.  Som en følge af lov om forældreansvar, der trådte i kraft den 1. februar 2007, blev CPR-lovens § 8, stk.3, fra samme dato ændret således, at der er taget højde
for en eventuel udpegning af en bopælsforælder efter forældreansvarslovens § 17, stk.1, og §26, stk.1. Det skal bemærkes, som anført i note 1 i lovbekendtgø-
relsen, at henvisningen i § 8, stk. 3, til forældreansvarslovens § 25, stk.1, rettelig burde have været § 26, stk. 1, i forældreansvarsloven.


Ministeriet har tidligere orienteret herom i Orienteringsbrev vedrørende folkeregistrering - 2007/1, som findes på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk under folkeregistrering.

Ministeriet har herudover den 27. marts 2009 via CPR udsendt en lysavis om forståelsen af den ændrede formulering af CPR-lovens § 8, stk. 3, som gengives
nedenfor:


”Vedrørende statsforvaltningens midlertidige ”udpegning” af en bopælsforælder efter forældreansvarslovens § 26 i relation til CPR – lovens § 8, stk. 3.


I situationer med

  • lige samvær,
  • fælles forældremyndighed og
  • uenighed om et barns bopælsregistrering i CPR,

blev det med ændringen af CPR-lovens § 8, stk. 3 i 2007(som en følge af vedtagelsen af forældreansvarsloven) bestemt, at hvis der er udpeget en bopælsforælder efter forældreansvarslovens §§ 17 eller 26, skal barnet registreres med bopæl i CPR hos vedkommende.


I en konkret sag har der været rejst tvivl om, hvorvidt der efter forældreansvarslovens § 26 af statsforvaltningen var taget stilling til, hvem der var bopælsforælder. I den konkrete sag var moderen fraflyttet det tidligere fælles hjem, der var enighed om lige samvær og fælles forældremyndighed, men forældrene var uenige om registrering af børnenes bopæl i CPR. Børnene var efter CPR-lovens § 8, stk. 3, forblevet registreret med bopæl i den hidtidige bolig, da moderen flyttede. Ca. 3 måneder efter flyttede faderen ligeledes og anmeldte flytning for sig selv og børnene til den nye adresse. Ingen af de i sagen implicerede boliger var således den hidtidige bolig. Det var derfor af afgørende betydning, om der efter forældreansvarslovens § 26 var taget stilling til, hvem der var bopælsforælder, da børnene ellers efter fast praksis skulle registreres på høj vejkode. Moderen havde anmodet statsforvaltningen om at blive bopælsforælder, hvilket statsforvaltningen havde afslået. Moderen fortolkede afgørelsen således, at hun ikke var udpeget som bopælsforælder, og at forældrene derfor fortsat havde samme status, mens faderen mente, at han som en konsekvens af statsforvaltningens afslag til moderen selv var udpeget som opælsforælder efter forældreansvarslovens § 26.


Ministeriet har forelagt spørgsmålet for Familiestyrelsen, som har oplyst, at i den konkrete sag måtte statsforvaltningens afgørelse efter familiestyrelsens opfattelse forstås således, at der var truffet afgørelse om, at faderen fremover var bopælsforælder. Familiestyrelsen har som baggrund herfor oplyst, at der også ved lige samvær pr. definition altid vil være én samværsforælder og én bopælsforælder. Der kan således ikke være to bopælsforældre, selv om forældrene måtte ønske dette eller opfatter situationen således.


Ofte er der ikke behov for at få fastlagt, hvem der har hvilken status, men opstår der tvist mellem forældrene om, hvem der er samværsforælder henholdsvis bopælsforælder, kan
sagen indbringes for retten efter forældreansvarslovens § 17. En sag om bopælsforælder efter forældreansvarslovens § 17 starter altid i statsforvaltningen, og i den forbindelse
kan statsforvaltningen efter forældre-ansvarslovens § 26 tage stilling til, hvem der midlertidigt skal være bopælsforælder.


Statsforvaltningens afgørelser kan få følgende udfald:

 

  • Statsforvaltningen finder ud fra sagens oplysninger at kunne konstatere, hvemder allerede er bopælsforælder, og statsforvaltningen beslutter, at der ikke findes grundlag for at ændre dette. 
  • Statsforvaltningen finder ud fra sagens oplysninger at kunne konstatere, hvemder allerede er bopælsforælder, og statsforvaltningen beslutter, at der er grundlag for at ændre dette. 
  • Statsforvaltningen finder ud fra sagens oplysninger ikke at kunne konstatere,hvem der efter er bopælsforælder. Statsforvaltningen beslutter, hvem der fremover skal være bopælsforælder henholdsvis samværsforælder.

Det følger heraf, at uanset om kun den ene forælder har anmodet statsforvaltningen om at blive ”udpeget” som bopælsforælder, vil der således altid ved en stillingtagen efter CPR-lovens § 26 til bopælsforældrespørgsmålet være taget stilling til, hvem der midlertidigt fremover er bopælsforælder. Dette betyder, at statsforvaltningens afslag til den ene forælder på midlertidigt at blive ”udpeget” som bopælsforælder medfører, at den anden forælder fremover har status af at være midlertidig bopælsforælder, og vedkommende kan derfor få barnet registreret med bopæl hos sig i CPR efter CPR-lovens § 8, stk. 3.”


2. CPR-lovens § 58, stk. 4 og 5, er ophævet med virkning fra den 1. januar 2009 som en konsekvensændring som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.


3. I forbindelse med en ændring af Udlændingeloven i 2007 blev det præciseret, at Udlændingestyrelsen har skiftet navn til Udlændingeservice, hvilket dog allerede var korrigeret i den tidligere lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. november 2006 af CPR-loven.


Med venlig hilsen
Birgitte Mikkelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.