Oprettelse og sletning af personabonnementer

Publiceret 24-04-2015

Vejledning til myndigheder og private virksomheder ved borgerhenvendelser om personabonnementer.

Myndigheder og private virksomheder skal slette personabonnementer, når der ikke længere er et sagligt behov for at modtage oplysningerne fra CPR

Social- og Indenrigsministeriet modtager løbende henvendelser fra borgere, der oplever vanskeligheder med at få kontakt til den rette afdeling/enhed, når borgeren retter henvendelse til en offentlig myndighed eller en privat virksomhed for at få afklaret, hvorfor myndigheden eller virksomheden abonnerer på oplysninger om vedkommende i CPR.
Borgeren er ofte via en registerindsigt blevet bekendt med, hvilke myndigheder og virksomheder, der abonnerer på data om vedkommende i CPR.
Social- og Indenrigsministeriet skal oplyse følgende:

  • Personabonnementer i CPR må oprettes, hvis der er et sagligt behov herfor.
  • Personabonnementer i CPR skal slettes, når der ikke længere er et sagligt behov herfor.

Efter § 31 i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) kan oplysninger i CPR og ældre folkeregistermateriale videregives til en anden offentlig myndighed efter reglerne i lov om behandling af personoplysninger.
Efter CPR-lovens § 38, stk. 1, kan private virksomheder modtage visse nærmere an-givne oplysninger fra CPR, såfremt modtageren efter persondataloven er berettiget til at behandle oplysningerne.
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter vilkårene, herunder om sikkerhedsforanstaltninger og betalingen, for videregivelse af oplysninger fra CPR til både offentlige myndigheder og private virksomheder.
I standardvilkårene for offentlige myndigheders og for private virksomheders adgang til CPR er det bl.a. anført, at det er en betingelse for levering af personoplysninger, at både myndigheden og virksomheden efter lov om behandling af personoplysninger er berettiget til at behandle oplysningerne. Det er således en forudsætning for, at en myndighed eller en privat virksomhed kan abonnere på oplysninger fra CPR om en person, at myndigheden eller virksomheden er berettiget hertil efter persondataloven.

Dette medfører, at behandlingen af oplysningerne fra CPR skal ske i overensstemmelse med de grundlæggende principper, som er indeholdt i persondatalovens § 5, om bl.a. god databehandlingsskik, saglighed, proportionalitet og sletning.
Det følger endvidere af persondatalovens § 35, stk.1, at en registreret person til enhver tid overfor den dataansvarlige kan gøre indsigelser mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling. Efter persondatalovens § 35, stk. 2, må behandlingen ikke længere omfatte de pågældende oplysninger, hvis en indsigelse efter § 35, stk. 1, er berettiget.

Såfremt en person retter henvendelse til en myndighed eller en privat virksomhed og gør indsigelse imod, at der abonneres på oplysninger om vedkommende fra CPR, skal myndigheden eller virksomheden derfor konkret tage stilling til, hvorvidt myndigheden eller virksomheden efter persondataloven er berettiget til at abonnere på oplysninger fra CPR om vedkommende person og i modsat fald slette abonnementet i CPR.
Det kan tilføjes, at det fremgår af den tekniske dokumentation for CPR’s produkter, hvordan en myndighed eller en virksomhed opretter og sletter et abonnement. Hvis der er sket oprettelse af abonnement på en person, skal myndigheden eller virksomheden ligeledes kunne foretage sletning af abonnement, når myndigheden eller virksomheden ikke længere er berettiget til at abonnere på oplysninger fra CPR om vedkommende person. I myndighedens og virksomhedens integration til CPR-systemet skal der således være taget højde herfor.

Det kan herudover oplyses, at sletning af et abonnement tillige kan foretages manuelt ved brug af CPRWeb, hvis den pågældende bruger af CPRWeb har indberetningsrettigheder til CPR eller en aktiv profil 140. En vejledning hertil findes på https://cpr.dk/kunder/adgang-til-cprweb-og-dap/vejledninger/
Myndigheder og virksomheder bedes drage omsorg for at ovenstående iagttages.

 

Med venlig hilsen
Carsten Grage

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.