Transkønnede får mulighed for at få tildelt nyt personnummer

Publiceret 12-06-2014

Folketinget har ved 3. behandling den 11. juni 2014 vedtaget lovforslag nr. L 182 om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn).

Når loven træder i kraft den 1. september 2014, bliver det muligt for transkønnede at få tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som de pågældende oplever at tilhøre og identificerer sig med. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter, som f.eks. fødselsattest, pas og kørekort. Den pågældendes fornavn vil også om nødvendigt skulle ændres, så det bliver kønskorrekt i forhold til det nye køn, jf. § 13, stk. 2, i navneloven. Når nyt personnummer er tildelt, vil den pågældende automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer. 

Det er efter loven en betingelse for tildeling af nyt personnummer, at ansøgeren afgiver en skriftlig erklæring om, at ønsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilhøre det andet køn, og at den pågældende efter en refleksionsperiode på 6 måneder fra ansøgningstidspunktet skriftligt bekræfter sin ansøgning. Det er også en betingelse, at den pågældende på ansøgningstidspunktet er fyldt 18 år.

Der gælder en særlig overgangsordning for personer, som inden lovens ikrafttræden efter de hidtil gældende regler har ansøgt om tilladelse til at bære et fornavn, der betegner det modsatte køn, om tilladelse til at få kønsbetegnelsen X i passet eller om tilladelse til kastration med henblik på kønsskifte. For sådanne personer regnes refleksionsperioden på 6 måneder fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning om en af de nævnte tilladelser. Er der indgivet ansøgning om flere af de nævnte tilladelser, regnes refleksionsperioden fra tidspunktet for den først indgivne ansøgning.

Det bemærkes, at behandling af sager om tildeling af nyt personnummer efter den nye lov først kan påbegyndes, når loven er trådt i kraft den 1. september 2014. Der kan derfor ikke allerede nu indgives ansøgning om nyt personnummer med henblik på, at refleksionsperioden på 6 måneder løber fra et tidspunkt, der ligger før lovens ikrafttræden.

Den vedtagne lov kan findes på Folketingets hjemmeside www.ft.dk under dokumentnummeret L 182. Her findes også nærmere oplysninger om indholdet af lovforslaget.

CPR-kontoret vil inden længe på hjemmesiden offentliggøre nærmere oplysninger om proceduren ved indgivelse af ansøgning, om den vejledning, CPR-kontoret vil fremsende til ansøgere om konsekvenserne af tildeling af nyt personnummer, og om kravene til den erklæring, der skal afgives.

 

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.