Administrative personnumre

Publiceret 20-06-2014

Brugere af CPR kan fremover i højere grad forvente at støde på personer, der ikke er bopælsregistrerede i CPR, men som har fået tildelt et såkaldt administrativt personnummer.

Efter CPR-lovens § 3, stk. 1, tildeles personnumre til personer, der folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, eller inddrages under ATP eller SKAT( et såkaldt administrativt personnummer). Økonomi- og indenrigsministeren kan herudover – hvis en offentlig myndighed har behov herfor - fastsætte regler om tildeling af et administrativt personnummer til personer, der ellers ikke efter § 3, stk. 1, skal have tildelt et personnummer. Denne mulighed er hidtil udnyttet til at skabe adgang til at tildele personnumre til personer, der skal registreres i den elektroniske kirkebog, til visse udlændinge allerede ved tildeling af opholdstilladelse, samt til diplomater ved registrering i Udenrigsministeriets Protokol. Et administrativt personnummer er et egentligt personnummer, og hvis vedkommende på et senere tidspunkt skal bopælsregistreres i CPR, bliver vedkommende registreret som indrejst i CPR under det allerede tildelte personnummer. Tildeling af et administrativt personnummer medfører ikke i sig selv rettigheder for den registrerede person.

Under analysen af en mere effektiv grundregistrering af personer i forbindelse med gennemførelsen af regeringens digitaliseringsstrategi er der blevet afdækket et stort behov for at kunne tildele administrative personnumre til persongrupper udover de ovenfor nævnte til brug for myndighedernes administrative sagsbehandling. Ministeriet forventer derfor, at offentlige myndigheder fremover i højere grad vil anmode om adgang til at tildele administrative personnumre. For at sikre en mere smidig sagsgang af anmodninger herom er folkeregistreringsbekendtgørelsen med virkning fra den 1. juli 2014 ændret således, at ministeriet kan meddele en myndighed adgang til at tildele administrative personnumre til nærmere angivne persongrupper i stedet for som hidtil at skulle udstede en ændringsbekendtgørelse.

Offentlige myndigheder og private kan derfor ved adgang til CPR i højere grad end nu forvente at støde på personer, der ikke er bopælsregistrerede i CPR, men som alene har fået tildelt et administrativt personnummer. Ministeriet er imidlertid bekendt med, at ikke alle it-systemer med integration til CPR-systemet er sat op til at kunne behandle oplysninger om en person med et administrativt personnummer, og vedkommende vil i givet fald ikke fremkomme ved opslag i myndighedens eller virksomhedens eget system.

Ministeriet skal derfor henlede opmærksomheden på, at såfremt offentlige myndigheder eller virksomheder har behov for at behandle oplysninger om personer med et administrativt personnummer, dvs. personnumre, hvortil der ikke er knyttet en folkeregisteradresse, kan it-systemerne med fordel indrettes således, at også personer med status 20 (*) - aktiv på en speciel vejkode – indlæses i it-systemet. Der kan rettes henvendelse til CPR-kontorets kundecenter på kc@cpr.dk herom.

(*) Teksten i kursiv er den 21. august 2014 rettet fra status 03 til status 20 .

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.