Orientering vedrørende folkeregistrering – 2014/1

Publiceret 04-12-2014

Indførelse af obligatorisk digital selvbetjening på en række områder omfattet af CPR-loven.

Den 1. december 2014 træder lov nr. 552 af 2. juni 2014 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder i kraft.

Loven indfører obligatorisk digital selvbetjening for borgerne på en række områder, herunder på CPR-området.

Loven indfører således obligatorisk digital selvbetjening på følgende områder:

  • indgivelse af logiværtserklæring
  • anmodning om henholdsvis lokalvejviser- og markedsføringsbeskyttelse samt ophævelse heraf
  • anmodning om enkeltstående ubeskyttede standardoplysninger fra CPR
  • anmodning om attestation af oplysninger i CPR eller andet folkeregistermateriale.

 

1. De enkelte områder omfattet af lovændringen

1.1. Indgivelse af logiværtserklæring

Pr. 1. december 2014 indsættes i CPR-lovens § 10 et nyt stk. 4, der har følgende ordlyd:

”Erklæringer efter stk. 2, nr. 2, skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Erklæringer, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 5. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at husejeren eller lejeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at erklæringen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at erklæringer, der kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket. Kommunalbestyrelsen kan ud over i de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en erklæring, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage erklæringen på anden måde end digitalt, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage erklæringen på anden måde end digitalt. En digital erklæring anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.”

 

1.2. Anmodning om henholdsvis lokalvejviser- og markedsføringsbeskyttelse samt ophævelse heraf

Pr. 1. december 2014 indsættes i CPR-lovens § 29 et nyt stk. 3, der har følgende ordlyd:

”§ 28, stk. 2 og 4, finder tillige anvendelse ved anmodning om lokalvejviserbeskyttelse efter stk. 1 og markedsføringsbeskyttelse efter stk. 2 og anmodning om ophævelse af lokalvejviserbeskyttelse og markedsføringsbeskyttelse.”

 

1.3. Anmodning om enkeltstående ubeskyttede oplysninger fra CPR

Pr. 1. december 2014 indsættes i CPR-lovens § 42 et nyt stk. 7, der har følgende ordlyd:

”Anmodning om oplysninger efter stk. 1 skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 4. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt. En digital anmodning om oplysninger efter stk. 1 anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.”

 

1.4. Anmodning om attestation af oplysninger i CPR eller andet folkeregistermateriale

Pr. 1. december 2014 indsættes i CPR-lovens § 46 et nyt stk. 2 og 3, der har følgende ordlyd:

”Stk. 2. Anmodning om attestation efter stk. 1 skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 4. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over i de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt.

Stk. 3. En digital anmodning om attestation efter stk. 1 anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.”

 

2. Reglerne om obligatorisk digital selvbetjening

Ændringerne indebærer, at indgivelse af logiværtserklæring samt anmodninger på de ovennævnte områder skal ske digitalt ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed.

Logiværtserklæringer eller anmodninger på de nævnte områder, der ikke indgives ved anvendelse af kommunens digitale selvbetjeningsløsning, skal afvises af kommunen, medmindre der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

Kommunen kan derudover ud over de tilfælde, hvor der foreligger særlige forhold undlade at afvise en logiværtserklæring eller en af de ovennævnte anmodninger, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage logiværtserklæringen eller anmodningen på anden måde end digitalt

For så vidt angår logiværtserklæringer kan kommunen endvidere undlade at afvise en logiværtserklæring, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage denne på anden måde end digitalt.

Hvor der foreligger særlige forhold eller hvor det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage logiværtserklæringen eller de pågældende anmodninger på anden måde end digitalt, skal kommunen tilbyde, at der kan ske indgivelse eller anmodning på anden vis end ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning. Kommunen vil fortsat frit kunne tilrettelægge proceduren ved indgivelse af logiværtserklæringer eller anmodninger, der ikke er omfattet af kravet om digital selvbetjening.

En kommunes afvisning af en logiværtserklæring eller en af de ovennævnte anmodninger, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, er en afgørelse efter CPR-loven, og kan derfor påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. CPR-lovens § 56, stk. 1. Det bemærkes, at de almindelige forvaltningsretlige regler om bl.a. partshøring og begrundelse også gælder for afgørelser om at afvise en logiværtserklæring eller anmodning, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning.

Det er alene proceduren for indgivelse af logiværtserklæringer samt de ovenævnte anmodninger, der ændres, og ikke hvorledes kommunerne skal behandle de indkomne logiværtserklæringer og anmodninger.

For en nærmere beskrivelse af reglerne om obligatorisk digital selvbetjening, herunder hvornår der må antages at foreligge særlige forhold og klare økonomiske fordele for kommunen, samt hvornår det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, henvises til beskrivelsen heraf i ministeriets orienteringsbrev 2013/2 under punkt 2.2. – 2.5., der fremsendes vedlagt og kan findes på CPR-kontorets hjemmeside www.cpr.dk under punktet lovgivning.

 

3. Læs mere

Lov nr. 522 af 2. juni 2014 kan findes på www.retsinformation.dk. Loven er en senere ændring til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr. 5 af 9. januar 2013.

En nærmere beskrivelse af de nye regler findes i lovforslagets bemærkninger, se www.ft.dk (kvikopslag L 158, Folketingssamling 2013-14).

 

Med venlig hilsen

Katrine McGrath

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.