Orientering vedrørende folkeregistrering - 2013/2

Publiceret 12-11-2013

Fra 1. december 2013 obligatorisk digital selvbetjening ved udrejse og navne- og adressebeskyttelse, samt ændring vedr. indenlandsk flytning.

Obligatorisk digital selvbetjening ved anmeldelse af udrejse og anmodning om navne- og adressebeskyttelse i CPR samt ændring af reglerne om obligatorisk digital anmeldelse af indenlandsk flytning.

Den 1. december 2013 træder lov nr. 622 af 12. juni 2013 om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder i kraft.

Loven indfører obligatorisk digital selvbetjening for borgerne på en række områder, herunder på CPR-området.

Loven indfører således obligatorisk digital selvbetjening ved anmeldelse af udrejse i CPR samt ved anmodning om navne- og adressebeskyttelse.

Ved loven ændres endvidere formuleringen i CPR-lovens § 12, stk. 3, 5. pkt., der vedrører obligatorisk digital anmeldelse af indenlandsk flytning. Det blev med virkning fra 1. december 2012 obligatorisk at anmelde indenlandsk flytning digitalt.

 Loven berører ikke reglerne om anmeldelse af indrejse i CPR eller anmodning om de øvrige beskyttelser efter CPR-lovens § 29, der således ikke er omfattet af kravet om obligatorisk digital selvbetjening.

 

1. Ændring vedrørende digital anmeldelse af indenlandsk flytning

Efter den nye formulering af bestemmelsen i CPR-lovens § 12, stk. 3., 5. pkt., kan kommunen udover de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt.

Baggrunden for den ændrede formulering af CPR-lovens § 12, stk. 3, 5. pkt., er, at det herved sikres, at reglerne i CPR-loven om henholdsvis digital anmeldelse af indenlandsk flytning og digital anmeldelse af udrejse er ens.

Vedrørende spørgsmålet om, hvornår det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, henvises til det i afsnittet nedenfor om anmeldelse af udrejse under punkt 2.4. anførte. 

Pr. 1. december 2013 får CPR-lovens § 12, stk. 3, 5., pkt., således følgende ordlyd:

”Kommunalbestyrelsen kan ud over de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt.”

Pr. 1. december 2012 havde CPR-lovens § 12, stk. 3, 5. pkt., nedenstående ordlyd, der pr. 1. december 2013 således erstattes af den nye formulering:

”Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmeldelse, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare økonomiske fordele for kommunen ved at behandle anmeldelsen på anden vis end digitalt.”

 

2. Anmeldelse af udrejse

2.1. Reglerne om digital anmeldelse af udrejse

Pr. 1. december 2013 har CPR-lovens § 26, stk. 5, følgende ordlyd:

”§ 12, stk. 3-7, og § 13, stk. 1, finder tillige anvendelse ved anmeldelse af fraflytning til udlandet.” 

Ændringen indebærer, at anmeldelse af udrejse skal ske digitalt ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed, jf. CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 1. pkt.

Anmeldelser af udrejse, der ikke indgives ved anvendelse af kommunens digitale selvbetjeningsløsning, skal afvises af kommunen, medmindre der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, jf. CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 2. og 3. pkt. 

Kommunen kan derudover ud over de tilfælde, hvor der foreligger særlige forhold efter CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 3. pkt., undlade at afvise en anmeldelse, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt, jf. CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 5. pkt.

Hvor der foreligger særlige forhold efter CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 3. pkt., eller hvor det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt efter CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 5. pkt., skal kommunen tilbyde, at der kan ske anmeldelse på anden vis end ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning. Kommunen vil fortsat frit kunne tilrettelægge proceduren for anmeldelser af udrejse, der ikke er omfattet af kravet om digital anmeldelse ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, og herunder bestemme at anmeldelsen skal være skriftlig og afgives på en særlig blanket, jf. CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3, 4. pkt.

En kommunes afvisning af en anmeldelse af udrejse, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, er en afgørelse efter CPR-loven, og kan derfor påklages til Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. CPR-lovens § 56, stk. 1. Det bemærkes, at de almindelige forvaltningsretlige regler om bl.a. partshøring og begrundelse også gælder for afgørelser om at afvise en anmeldelse af udrejse, der ikke er indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning.

Det er alene anmeldelsesformen, der ændres, og ikke hvorledes kommunerne skal behandle de indkomne anmeldelser om udrejse, herunder anmeldelser vedrørende fraflytning til et andet nordisk land, der fortsat skal behandles efter de gældende regler herom i CPR-lovens kapitel 6.

 

2.2. Særlige forhold

Det er kommunen, der ud fra et konkret skøn vurderer, om der foreligger sådanne særlige forhold, at borgeren er undtaget fra kravet om digital anmeldelse. Ved vurderingen heraf lægges bl.a. vægt på borgerens beskrivelse af egne IT-kompetencer og eventuelle andre hindringer for at anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Hvis borgeren ved modtagelse af hjælp fra kommunen må vurderes at kunne indgive anmeldelsen ved anvendelse af selvbetjeningsløsningen, foreligger der ikke særlige forhold. Kommunen skal yde hjælp og vejledning i at anvende den digitale selvbetjeningsløsning.

Særlige forhold vil efter et konkret skøn f.eks. kunne foreligge, hvor der er tale om borgere med særlige handicap, såvel kognitiv som fysisk funktionsnedsættelse samt demens, borgere, der mangler digitale kompetencer, visse socialt udsatte borgere, borgere med psykiske lidelser, hjemløse, borgere med sprogvanskeligheder mv., hvor hjælp eller medbetjening fra kommunens side konkret vurderes ikke at være en egnet løsning. Det er et krav, at borgeren efter en konkret vurdering ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning. Der vil således være borgere fra de nævnte grupper, der kan anmelde digitalt, og derfor skal anmelde digitalt.

 

Særlige forhold vil eksempelvis kunne foreligge, hvor en ældre og gangbesværet borger uden it-kundskaber henvender sig telefonisk til kommunen for at anmelde udrejse.

Udover særlige forhold hos borgeren kan der også forekomme helt særlige situationer, hvor omstændighederne ved anmeldelsen eller kommunens forhold gør, at der ikke kan anmeldes digitalt. Der kan f.eks. være tale om, at kommunens digitale selvbetjeningssystem ikke er indrettet til at håndtere en bestemt situation, eller at kommunens selvbetjeningssystem er ude af drift.

 

2.3. Klare økonomiske fordele for kommunen

Der kan være situationer, hvor det ud fra en samlet vurdering kan være mere økonomisk hensigtsmæssigt for kommunen at modtage en anmeldelse på anden vis end digitalt, herunder i tilfælde, hvor krav om digital selvbetjening indebærer en uforholdsmæssigt omkostningskrævende omlægning af kommunens selvbetjeningssystem for at imødegå særlige situationer.

Bestemmelsen forudsættes ikke anvendt til at fravige borgernes mulighed for at få hjælp til digital selvbetjening.

 

2.4. Tilfælde hvor det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage anmeldelsen på anden måde end digitalt

Baggrunden for denne bestemmelse er, at kommunerne har en væsentlig interesse i at modtage anmeldelser af udrejse, idet kommunerne er forpligtet til at sikre, at CPR er korrekt udvisende. 

I helt særlige situationer hvor en borger kan men ikke vil anvende den digitale selvbetjeningsløsning til at anmelde udrejse, og der derfor ikke foreligger særlige forhold efter § 12, stk. 3, 3. pkt., vil kommunen efter modtagelse af en ikke-digital anmeldelse af udrejse være forpligtet til at undersøge forholdet nærmere og registrere en eventuel udrejse i CPR, såfremt dette svarer til de faktiske forhold.

Bestemmelsen forudsættes alene anvendt i situationer, hvor det for kommunen står klart, at borgeren ikke efterfølgende vil foretage anmeldelse ved brug af den digitale selvbetjeningsløsning, og kommunen skal således have foretaget en konkret vurdering heraf.

 

2.5. En digital anmeldelse af udrejse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen

Dette følger af CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 7.

En anmeldelse af udrejse indgivet ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, der er modtaget inden midnat, anses for at være kommet frem den pågældende dag, uanset at anmeldelsen eventuelt er kommet frem efter kontortids ophør.

 

3. Anmodning om navne-og adressebeskyttelse

Pr. 1. december 2013 træder CPR-lovens § 28, stk. 2-4, med følgende ordlyd i kraft:

”Stk. 2. Anmodning om navne- og adressebeskyttelse skal indgives ved anvendelse af den digitale løsning, som bopælskommunen stiller til rådighed (digital selvbetjening). Anmodninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, afvises af kommunalbestyrelsen, jf. dog 3. og 5. pkt. Hvis kommunalbestyrelsen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunalbestyrelsen tilbyde, at anmodningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at anmodninger, der kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening, skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket. Kommunalbestyrelsen kan helt ekstraordinært ud over de i 3. pkt. nævnte tilfælde undlade at afvise en anmodning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage anmodningen på anden måde end digitalt.

Stk. 3. Anmodning om navne- og adressebeskyttelse i tilfælde, hvor der foreligger helt særlige forhold, der berettiger til en beskyttelse for længere tid end ét år, jf. stk. 1, er ikke omfattet af pligten til digital selvbetjening efter stk. 2.

Stk. 4. En digital anmodning om navne- og adressebeskyttelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunalbestyrelsen.”

Med virkning fra den 1. december 2013 skal anmodning om navne- og adressebeskyttelse således ske digitalt ved anvendelse af den digitale selvbetjeningsløsning, som kommunen stiller til rådighed, jf. CPR-lovens § 28, stk. 2, 1. pkt.

Det er alene anmodning om navne- og adressebeskyttelse i CPR for en periode på op til ét år, der underlægges obligatorisk digital selvbetjening, jf. CPR-lovens § 28, stk. 2 og 3. Anmodning om navne- og adressebeskyttelse for en længere periode end ét år skal som hidtil ske til kommunen, og kommunen vil fortsat frit kunne tilrettelægge proceduren i forbindelse hermed.

For en nærmere beskrivelse af reglerne om obligatorisk digital anmodning om navne- og adressebeskyttelse for en periode på op til ét år henvises til det i afsnittet ovenfor om anmeldelse af udrejse under punkterne 2.1.- 2.3. og punkt 2.5. anførte.

 

4. Læs mere

Lov nr. 622 af 12. juni 2013 kan findes på www.retsinformation.dk. Loven er en senere ændring til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister nr. 5 af 9. januar 2013.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på CPR-kontorets hjemmeside på adressen www.cpr.dk.

En nærmere beskrivelse af de nye regler findes i lovforslagets bemærkninger, se www.ft.dk (kvikopslag L 198, Folketingssamling 2012-13).

 

Med venlig hilsen 

Katrine McGrath

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.