Orientering vedrørende folkeregistrering – 2007/1

Publiceret 03-10-2007

Ændring af CPR-lovens § 8, stk. 3, pr. 1. oktober 2007 vedrørende bopælsregistrering af børn i en deleordning.

1. Ændring af CPR-lovens § 8, stk. 3, vedrørende bopælsregistrering af børn, træder i kraft 1. oktober

Den 1. oktober 2007 træder lov nr. 499 af 6. juni 2007 om forældreansvar og lov nr. 500 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven i kraft. Ved § 7, nr. 1, i lov nr. 500 af 6. juni 2007 ændres § 8, stk. 3, i CPR-loven.

Pr. 1. oktober 2007 har CPR-lovens § 8, stk. 3, følgende ordlyd:

”Stk. 3. Opholder barnet sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke er enige om registreringen, skal barnet registreres med bopæl hosden af forældrene, der er udpeget som bopælsforælder efter § 17, stk. 1, eller § 25, stk. 1, i forældreansvarsloven. Er der ikke udpeget en bopælsforælder efter § 17, stk. 1, eller § 25, stk. 1, i forældreansvarsloven, forbliver barnet registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden opstod, hvis denne adresse er en af de angivne adresser.”

Det bemærkes, at der i den nye affattelse af CPR-lovens § 8, stk. 3, er henvist til forældreansvarslovens § 25, stk. 1, som følge af en fejl under behandlingen af forslaget til ovennævnte lov nr. 500 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven. Der skulle rettelig være henvist til forældreansvarslovens § 26, stk. 1. Der er i det følgende henvist til den korrekte hjemmelsbestemmelse i § 26, stk. 1, medmindre der er tale om et citat af CPR-lovens § 8, stk. 3.

I afgørelser, hvor § 8, stk. 3, citeres, vil kommunerne skulle citere bestemmelsens ordlyd og dermed forældreansvarslovens § 25, stk. 1. Det bør da i en note eller eventuel på anden vis klargøres, at der som følge af en fejl under behandlingen af forslaget til lov nr. 500 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven er henvist til forældreansvarslovens § 25, stk. 1, og at der rettelig skulle være henvist til § 26, stk. 1, som er den korrekte hjemmelsbestemmelse for midlertidig udpegning af en bopælsforælder.

 

2. Generelt om CPR-lovens bestemmelser om bopælsregistrering af børn

I CPR-lovens § 6, stk. 1, er det fastsat, at kommunalbestyrelsen i CPR skal registrere enhver på dennes bopæl i kommunen, hvis vedkommende efter lovens kapitel 4-6 skal være registreret her i landet. Ved bopæl forstås det sted (bolig), hvor en person regelmæssigt sover, når denne ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor denne har sine ejendele.

Børn skal som udgangspunkt registreres efter samme regler som voksne. Det vil sige, at det afgørende for registreringen af barnets bopæl er, hvor barnet faktisk opholder sig.

Forældremyndighedens indehaver(e) har ret til at bestemme, hvor barnet skal opholde sig. Opholder barnet sig imidlertid i strid med denne beslutning et andet sted, er det dette sted, der skal registreres som barnets bopæl. Forældremyndighedens indehaver(e) kan således ikke sætte sig imod, at barnet i CPR registreres med adresse på barnets faktiske opholdssted. Den pågældende skal dog altid høres vedrørende den anmeldte flytning, såfremt den pågældende inden registreringen af flytningen har haft fælles bopæl med barnet. Dette er fastsat i CPR-lovens § 13, stk. 2. Herudover kan en høringspligt endvidere følge af anden lovgivning, herunder navnlig af forvaltningslovens regler om partshøring, jf. forvaltningslovens § 19.

I CPR-lovens § 8 er der fastsat nærmere regler om bopælsregistrering af børn.


Såfremt forældrene ikke har samme bopæl, og barnet har sit hovedophold hos en af forældrene, finder CPR-lovens § 8, stk. 1, anvendelse.

Efter § 8, stk. 1  skal kommunalbestyrelsen registrere et barn, hvis forældre ikke har samme bopæl, med bopæl hos den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, uanset hvem af forældrene der har forældremyndigheden.

CPR-lovens § 8, stk. 1, tager sigte på en situation, hvor det står klart, at barnet fast har et hovedopholdssted, enten fordi forældrene har indgået en aftale herom, eller fordi barnet i en vis længere periode beviseligt har haft sit faste hovedophold hos den ene forælder, eller fordi det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at barnet vil få sit faste hovedophold hos den ene forælder i en vis længere periode.

CPR-lovens § 8, stk. 2 og 3, finder anvendelse i de situationer, hvor et barn opholder sig lige meget hos hver af forældrene, som ikke har samme bopæl.


Efter lovens § 8, stk. 2, skal et barn, der opholder sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, registreres hos den af forældrene, som alene har forældremyndigheden, medmindre forældrene ved deres underskrift erklærer sig enige om, at barnet skal registreres hos den anden. Har forældrene fælles forældremyndighed, skal kommunen registrere barnet hos den af forældrene, som forældrene ved deres underskrift erklærer sig enige om.


Lovens § 8, stk. 3, tager sigte på den situation, hvor forældrene - uanset fælles forældremyndighed - ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bopælsregistreres. 


Efter den hidtil gældende formulering af lovens § 8, stk. 3, skal et barn forblive registreret på den hidtidige bopæl, hvis det som led i en mere varig ordning opholder sig lige meget hos begge forældre, og disse – uanset fælles forældremyndighed – ikke kan blive enige om registreringen.

 

3. Ændringen af CPR-lovens § 8, stk. 3

Ved ændringen af § 8, stk. 3, i CPR-loven, fastsættes det, at et barn som opholder sig lige længe ad gangen hos hver af forældrene, som på trods af fælles forældremyndighed ikke er enige om registreringen, skal registreres med bopæl hos den af forældrene, der er udpeget som bopælsforælder efter § 17, stk. 1, eller § 26, stk. 1, i lov om forældreansvar. Er der ikke udpeget en bopælsforælder efter de nævnte bestemmelser, er det fastsat – i overensstemmelse med den hidtil gældende bestemmelse i CPRlovens § 8, stk. 3 – at barnet skal forblive registreret på den adresse, barnet havde, før uenigheden opstod, såfremt denne adresse er en af de angivne adresser.


Formålet med ændringen af § 8, stk. 3, i CPR-loven, er, at CPR-lovens regler om bopælsregistrering af børn kommer til at afspejle den nye lovgivning om forældreansvar.

Efter § 17, stk. 1, og § 26, stk. 1, i lov nr. 499 om forældreansvar kan der således udpeges en såkaldt ”bopælsforælder”, som får ret til at have barnet boende hos sig. 

I § 17 i forældreansvarsloven er det fastsat, at har forældre fælles forældremyndighed, og er de ikke enige om, hos hvem af dem barnet skal have bopæl, afgøres dette af retten. Retten kan træffe afgørelse om, at barnet kan have bopæl hos en forælder, der har eller ønsker at få bopæl i udlandet eller i Grønland eller på Færøerne.


I § 26, stk. 1, i forældreansvarsloven er det fastsat, at under en sag om forældremyndighed kan den myndighed, der behandler sagen, efter anmodning bestemme, hvem forældremyndigheden midlertidigt skal tilkomme, eller hos hvem af forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl. Under en sag om barnets bopæl kan det efter anmodning bestemmes, hos hvem af forældrene barnet midlertidigt skal have bopæl.
For nærmere vejledning om bestemmelserne i forældreansvarsloven henvises til Familiestyrelsens hjemmeside, www.familiestyrelsen.dk.


Den ændrede bestemmelse i § 8, stk. 3, træder i kraft den 1. oktober 2007. Der er ikke fastsat særlige overgangsregler. Det betyder, at i verserende sager om bopælsregistrering af børn, hvor kommunerne træffer afgørelse efter den 1. oktober 2007, skal afgørelsen træffes efter den nye bestemmelse i § 8, stk. 3. Kommunerne skal således ved behandlingen af sager om registrering af børn, der opholder sig lige meget hos hver af forældrene, som trods fælles forældremyndighed ikke er enige om registreringen, være opmærksom på, om der er udpeget en bopælsforælder efter § 17, stk. 1, eller § 26, stk. 1, i forældreansvarsloven, idet barnet i så fald skal registreres med bopæl hos bopælsforælderen.

Det bemærkes, at hvis barnet i strid med en afgørelse om, hos hvilken forælder barnet skal have bopæl midlertidigt eller permanent, faktisk har sit hovedophold et andet sted end hos bopælsforælderen, vil barnet i overensstemmelse med CPR-lovens almindelige udgangspunkt skulle registreres med bopæl på dette sted og ikke med bopæl hos bopælsforælderen.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.