Orientering vedrørende folkeregistrering - 2006/1

Publiceret 11-01-2006

Orientering om ændring af CPR-loven ved lov nr. 1394 af 21. december 2005, særligt vedrørende afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer og elektronisk orientering mellem landene

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2006/1 om folkeregistrering, der indeholder en orientering om en ændring af CPR-loven:

Ved lov nr. 1394 af 21. december 2005 er CPR-loven ændret.

Ændringsloven blev vedtaget den 6. december 2005. En del af ændringerne trådte i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, dvs. den 23. december 2005, se nedenfor punkt 1. Den resterende del af lovændringen sættes i kraft senere, se nedenfor punkt 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil informere kommunerne nærmere herom, se nedenfor punkt 3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har som bilag til denne orientering vedhæftet ændringsloven, hvortil der henvises. Nedenfor redegøres for hovedindholdet af lovændringerne.

 

1. Ændringer, der er trådt i kraft den 23. december 2005

1.1. Ved lovændringen er det bestemt, at lovens § 12, stk. 3-6, og § 13, stk. 1, udover ved indenlandske flytninger, tillige finder anvendelse ved tilflytning fra og fraflytning til udlandet.

I CPR-lovens kapitel 4, der omhandler indenlandske flytninger, er der i § 12, stk. 3-6, og § 13, stk. 1, fastsat generelle administrative bestemmelser for anmeldelse af indenlandske flytninger. De nævnte bestemmelser indebærer, at kommunalbestyrelsen kan kræve, at flytteanmeldelser skal være skriftlige og afgives på en særlig blanket (§ 12, stk. 3), og at kommunalbestyrelsen kan nægte at modtage flytteanmeldelser tidligere end 4 uger før den angivne flyttedato (§ 12, stk. 4). Hvis kommunalbestyrelsen har en formodning om, at den anmeldte flytning ikke er korrekt, er det tillige bestemt, at den til brug for sin stillingtagen kan anvende reglerne i § 10, stk. 2 og 3, der fastlægger kommunalbestyrelsens kontrolredskaber ved undersøgelse af bopælssager (§ 12, stk. 4). Herudover er det bestemt, at den, der har anmeldt en flytning, har ret til at få en kvittering for anmeldelsen (§ 12, stk. 5). Det er ydermere bestemt, at kommunalbestyrelsen skal orienteres, hvis en allerede anmeldt flytning opgives, og at en registrering heraf kun kan ændres, hvis det over for kommunalbestyrelsen dokumenteres, at de registrerede oplysninger er forkerte (§ 12, stk. 6). Endelig indebærer bestemmelserne, at hvis den, der flytter, ikke selv er i stand til at melde flytning, skal flytningen anmeldes af den, der er ansvarlig for den pågældende (§ 13, stk. 1).

Det har ikke været hensigten, at der skulle være forskel på den administrative behandling af en anmeldelse af en indenlandsk flytning og en anmeldelse af tilflytning fra og fraflytning til udlandet, og i praksis er sagerne også blevet administreret ens. Ved lovændringen er det derfor bestemt, at lovens § 12, stk. 3-6, og § 13, stk. 1, tillige finder anvendelse ved tilflytning fra og fraflytning fra udlandet.

1.2.  I CPR-lovens § 57 er det udtrykkeligt angivet, hvilke overtrædelser af loven der er bødepålagte. Det har dog ikke hidtil efter lovens § 57, stk. 1, været muligt at pålægge bøde for at afgive forkerte oplysninger om en flytning til udlandet og de forhold, der skal registreres i forbindelse hermed.

Der er derfor med lovændringen indsat en henvisning til § 26, stk. 1, i CPR-lovens § 57, stk. 1, nr. 3, om afgivelse af forkerte oplysninger vedrørende flytninger. Lovens § 26, stk. 1, vedrører, hvilke oplysninger der skal opgives til CPR ved anmeldelse af fraflytning til udlandet. Det er herved muligt at pålægge bødestraf for afgivelse af forkerte oplysninger ved anmeldelse af flytning til udlandet og således også for anmeldelse af en proforma-flytning.

1.3.  Efter CPR-lovens § 10, stk. 3, kunne kommunalbestyrelsen til brug for undersøgelsen af en persons bopælsforhold indhente oplysninger i elektronisk form fra andre offentlige myndigheder,  herunder Post Danmark . Post Danmark er imidlertid i 2002 omdannet til et statsejet aktieselskab, og muligheden for registersammenkøring med Post Danmark er ikke hidtil blevet udnyttet i praksis. Med lovændringen er adgangen til registersammenkøring med  Post Danmark  derfor ophævet. Fremover vil det således alene være muligt at få oplysning om en persons adresseoplysninger hos Post Danmark efter lovens § 10, stk. 2, nr. 3, til brug for undersøgelsen af en konkret sag, hvilket svarer til praksis i dag.

1.4.  Efter CPR-lovens § 29, stk. 1-3, er det muligt særskilt at få registreret beskyttelse mod henholdsvis optagelse i lokalvejviser (stk. 1), henvendelser vedrørende statistiske og videnskabelige undersøgelser (stk. 2) og markedsføringsbeskyttelse (stk. 3). Det var før lovændringen i lovens § 30, stk. 2, bestemt, at en registreretsærskilt beskyttelse efter § 29, stk. 1 og 2, først bortfalder, når vedkommende giver bopælskommunen besked herom. Loven indeholdt derimod tidligere ikke en bestemmelse om bortfald af markedsføringsbeskyttelsen efter stk. 3. Der er i praksis ikke blevet skelnet mellem de 3 forskellige typer af beskyttelse. Det er derfor med lovændringen sket en ændring af formuleringen af § 30, stk. 2, således at også særskilt registreret markedsføringsbeskyttelse først bortfalder, når vedkommende giver bopælskommunen besked herom.

 

2. Ændringer der først træder i kraft fra et senere tidspunkt

Hovedformålet med ændringen af CPR-loven har været at ændre de bestemmelser i CPR-loven, der specielt vedrører internordiske flytninger. Baggrunden herfor er en ny internordisk overenskomst om folkeregistrering, som blev undertegnet af de nordiske samarbejdsministre den 1. november 2004. På tidspunktet for vedtagelsen af ændringen af CPR-loven var der ikke sikkerhed for tidspunktet for overenskomstens ikrafttræden. Det blev derfor bestemt, at indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af de dele af lovændringen, der alene vedrører de internordiske flytninger. Overenskomsten forventes at træde i kraft ultimo 2006, fra hvilket tidspunkt indenrigs- og sundhedsministeren med en bekendtgørelse vil sætte den resterende del af lovændringen i kraft. 

Det er med den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering, som hidtil, formålet at bevare Norden som ét registreringsområde i folkeregistreringsmæssig forstand, og der er hermed ikke sket en ændring af de grundlæggende principper i den gældende overenskomst om,  at  en person kun er bopælsregistreret ét sted i Norden,  at  det er indflytningslandets regler, der er afgørende for, om en person skal anses for bosat i tilflytningslandet, og  at  det er den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet, der tager stilling hertil.

Den væsentligste ændring i forhold til den gældende overenskomst er afskaffelsen af de internordiske flyttepapirer. Den flyttende skal efter den nye overenskomst ikke afhente papirerne hos den lokale registreringsmyndighed i fraflytningslandet, der således også fritages for at udstede disse. Registreringen af en flytning til et andet nordisk land skal heller ikke afvente rekvisition af sådanne papirer i de situationer, hvor borgeren ikke selv medbringer disse. Såfremt betingelserne for registrering som tilflyttet er til stede, kan folkeregistrering og tildeling af personnummer i tilflytningslandet således foretages straks – på samme måde som ved tilflytninger fra ikke-nordiske lande. Når der er truffet afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering eller ej i tilflytningslandet, skal registreringsmyndigheden i tilflytningslandet som hidtil underrette fraflytningslandet herom.

Det skal fremhæves, at de ændringer af CPR-loven, der vedrører internordiske flytninger, endnu ikke er trådt i kraft. Der skal derfor fortsat udveksles internordiske flyttepapirer ved flytninger mellem de nordiske lande.

Ministeriet vil orientere kommunerne yderligere herom, når det med sikkerhed vides, hvornår den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering træder i kraft.

 

3. Ny lovbekendtgørelse, vejledning og cirkulære

Når den nye internordiske overenskomst om folkeregistrering træder i kraft udsteder ministeriet en ny lovbekendtgørelse af CPR-loven, således at kommunerne har et overblik over CPR-lovens aktuelle indhold. Samtidigt vil ministeriet udstede et nyt cirkulære om folkeregistrering samt en revideret vejledning om folkeregistrering.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen: www.im.dk. Lovforslaget (L5) med bemærkninger kan i sin helhed læses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk  

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.