Orientering vedrørende folkeregistrering - 2005/1

Publiceret 28-04-2005

Pro-formaflytninger til Sydsverige, herunder komptencespørgsmål ved ændring af flytninger mellem nordiske lande.


Det foreliggende orienteringsbrev – 2005/1 om folkeregistrering indeholder en orientering om proforma-flytninger til Sydsverige, herunder kompetencespørgsmål ved ændring af en registrering som udrejst til et andet nordisk land.

 

1. Proforma-flytninger til Sydsverige

Den svenske folkeregistreringsmyndighed i Sydsverige, Skatteverket i Malmø, har konstateret, at antallet af årligt anmeldte flytninger til Sydsverige er steget fra ca. 500 i 2000 til ca. 3000 i 2003. Skatteverket i Malmø har i 2003 og 2004 undersøgt anmeldelser af tilflytning til en c/o adresse i Sverige og har på baggrund heraf konkluderet, at ud af 200 anmeldte flytninger til en c/o adresse i foråret 2004 var ca. 40-50 % proforma-flytninger. Som medvirkende årsag til denne situation har de svenske myndigheder peget dels på åbningen af Øresundsbroen og dels på ændringen af de danske regler for at opnå opholdstilladelse og størrelsen af den danske bilregistreringsafgift.

Disse oplysninger tyder på, at der kan være et ikke ubetydeligt problem med proforma-flytninger til Sydsverige. Det betyder i givet fald, at oplysninger i CPR ikke er korrekte, idet en svensk myndigheds accept af en flytning fra Danmark til Sverige – som en følge af den internordiske overenskomst om folkeregistrering – medfører, at den danske registreringsmyndighed, kommunen, skal registrere personen som udrejst i CPR-loven, jf. nærmere herom under punkt 2.

CPR´s funktion som et centralt landsdækkende grundregister for de offentlige myndigheder indebærer som bekendt, at oplysningerne i CPR ofte lægges uprøvet til grund i den daglige administration. Der er tillige på nogle områder tillagt oplysninger i CPR retsvirkninger i anden lovgivning. Såfremt en person er registreret som udrejst til Sverige, og dette ikke er korrekt, vil andre myndigheders afgørelser således være baseret på et forkert grundlag, hvis registreringen i CPR indgår som en væsentlig faktor i sagens oplysning. Det er også derfor vigtigt at sikre, at oplysningerne i CPR er korrekte.

Som eksempel kan nævnes folkeregistreringens betydning for udlændingeretlige afgørelser. Hvis en dansk statsborger er registreret som bosat i Sverige, kan den pågældendes ægtefælle, som er statsborger i et tredjeland, få opholdstilladelse i Sverige efter EU-reglerne. Hvis den danske statsborger herefter melder flytning tilbage til Danmark og får arbejde her, kan ægtefællen søge om opholdstilladelse i Danmark ligeledes efter EU-reglerne. Medmindre oplysninger i sagen peger på, at den danske statsborger reelt ikke har opholdt sig i Sverige, men i Danmark, må det i praksis forventes lagt til grund ved den danske udlændingemyndigheds behandling af ægtefællens ansøgning om opholdstilladelse, at registreringen i CPR af den danske statsborger som værende udrejst til Sverige har været i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Som andre eksempler kan nævnes kørsel i Danmark i svensk indregistreret bil, beskatningsspørgsmål m.m.

Ministeriet skal derfor henstille til kommunerne at være særligt opmærksomme på, hvorvidt personer, der anmelder flytning til Sydsverige, eller som allerede er registreret som udrejst til Sydsverige, reelt ikke flytter eller ikke er flyttet fra Danmark eller efter kort tid vender tilbage til Danmark uden at anmelde flytning tilbage til Danmark.

Hvis en svensk myndighed er i tvivl om, hvorvidt en anmeldt tilflytning er reel, kan denne anmode den danske kommune om bistand til at få belyst sagen, ligesom den svenske myndighed kan anmode om bistand til at oplyse sagen, hvis den overvejer at ophæve en allerede foretagen registrering. Ministeriet skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at registreringsmyndighederne i de nordiske lande efter den internordiske overenskomst om folkeregistrering er gensidigt forpligtede til i fornødent omfang at udveksle relevante oplysninger til brug for bedømmelsen af bopælsspørgsmål. De danske myndigheder er således ikke blot berettigede, men også forpligtede til at yde bistand med at oplyse en sag, hvis dette er nødvendigt for, at de svenske myndigheder kan træffe en korrekt afgørelse om bopælsspørgsmålet, jf. CPR-lovens § 25, stk. 4.

En kommunalbestyrelse, der får formodning om, at en person ikke er korrekt bopælsregistreret, skal efter CPR-lovens § 10, stk. 1, undersøge sagen for at rette eventuelle fejl. Denne forpligtelse omfatter i forbindelse med udrejse de situationer, hvor en person allerede er registreret som udrejst, dvs. hvor en svensk myndighed har besluttet at registrere personen som indrejst i Sverige, men hvor en kommune får en formodning om, at personen reelt opholder sig i Danmark og derfor efter reglerne i CPR-loven skal være registreret i CPR.

Det er endvidere ministeriets opfattelse, at en dansk kommune ved modtagelse af en anmeldelse af en flytning til Sverige ikke i alle tilfælde blot skal afvente en tilbagemelding om, hvorvidt de svenske myndigheder accepterer at registrere personen som indrejst eller ej. Såfremt kommunen allerede på anmeldelsestidspunktet er bekendt med oplysninger, der tyder på, at flytningen ikke er reel, skal disse oplysninger videregives til den svenske myndighed. Kommunen skal således så tidligt som muligt medvirke til, at de svenske myndigheder kan træffe en korrekt afgørelse og dermed også sikre korrekt registrering i CPR.

Kommunen kan til brug for afklaring af sagens fakta benytte sig af CPR-lovens kontrolmuligheder til at oplyse en bopælssag. Som et eksempel kan anføres muligheden for at undersøge, om en person fortsat modtager post i Danmark på den tidligere adresse.

Opmærksomheden skal herudover henledes på, at en dansk kommune kan tage en sag op med den svenske myndighed, hvis den er uenig i, at en person skal være registreret i Sverige. Bliver de to landes lokale myndigheder ikke enige, kan den danske kommune forelægge sagen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som kan tage sagen op med den centrale myndighed i Sverige med henblik på at få afklaret, hvilke faktiske forhold der skal lægges til grund ved sagens afgørelse.

Ministeriet skal tilføje, at Skatteverket, Malmø, har oplyst, at de danske kommuner for så vidt angår flytninger til Sydsverige, kan kontakte Skatteverket, Malmø, på adressen: Skatteverket Malmø, Servicesektion 2, Internordiske ärende, 205 52, Malmø.

 

2. Kompetence til at ændre registrering i CPR som udrejst til andet nordisk land

Som bekendt træffer kommunerne efter CPR-loven som udgangspunkt afgørelse om, hvorvidt der skal ske registrering i CPR som udrejst, jf. lovens § 24. Kommunerne træffer også afgørelse om at annullere en allerede foretaget registrering som udrejst, hvis kommunen efterfølgende finder, at denne registrering er forkert.

Da den internordiske overenskomst om folkeregistrering udelukker dobbelt bopælsregistrering i Norden, skal de danske registreringsmyndigheder imidlertid registrere en person som udrejst til et andet nordisk land, hvis det andet nordiske land meddeler, at personen skal registreres som tilflyttet dette land, jf. lovens § 25, stk. 2, og de danske registreringsmyndigheder kan først CPR-registrere den, der har anmeldt fraflytning til et andet nordisk land, som udrejst, når den lokale registreringsmyndighed i tilflytningslandet har meddelt, at vedkommende er registreret som bosat der, jf. lovens § 25, stk. 3.

Ved udrejse til et andet nordisk land, er det således det andet nordiske land (indrejselandet), der har kompetencen til at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal ske en registrering som indrejst og dermed en afledet registrering i CPR som udrejst.

Det andet nordiske land har tillige kompetencen til at annullere landets afgørelse om en registrering som indrejst i dette land, med den afledede effekt, at registreringen i CPR som udrejst også skal annulleres. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal i denne forbindelse gøre opmærksom på, at man i nogle tilfælde har været nødsaget til at ophæve afgørelser, hvor danske kommuner, uden at have afgørelseskompetencen, har truffet afgørelse om at annullere en registrering i CPR som udrejst til et andet nordisk land.

Ministeriet finder derfor anledning til at præcisere, at såfremt en dansk kommune efter undersøgelser af bopælsforhold vedrørende en person, der allerede er registreret som indrejst i Sverige, er af den opfattelse, at personen på intet tidspunkt reelt har været udrejst til eksempelvis Sverige, er det de svenske myndigheder, der efter de svenske regler for folkeregistrering, skal træffe afgørelse om, hvorvidt den svenske afgørelse om registrering som indrejst var korrekt.

Såfremt en dansk kommune derimod er af den opfattelse, at personen på korrekt vis er registreret som flyttet til Sverige, men at der på et tidspunkt efter registreringen som udrejst til Sverige er sket en sådan ændring af personens faktiske forhold, at denne efter de danske regler på et senere tidspunkt skal registreres som flyttet tilbage til Danmark, er kommunen som nyt indrejseland kompetent til at træffe afgørelse herom.

Ministeriet skal anbefale, at man ved overvejelser om en ændring af en allerede foretagen registrering i et andet nordisk land tager kontakt til registreringsmyndigheden i det andet nordiske land med henblik på at få afklaret, hvorvidt der er tale om en annullering af tidligere afgørelse eller en ny afgørelse vedrørende en senere registrering på grund af ændrede forhold.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen: www.im.dk

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.