Orientering vedrørende folkeregistrering - 2003/2

Publiceret 27-10-2003

Ændring af bekendtgørelse om folkeregistrering vedrørende værnepligtige.

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev - 2003/2 om folkeregistrering.

Ministeriet kan oplyse, at bekendtgørelse nr. 152 af 26. februar 2003 om folkeregistrering med virkning fra  den 1. december 2003  afløses af bekendtgørelse nr. 842 af 13. oktober 2003 om folkeregistrering.

Ændringen vedrører alene bekendtgørelsens § 2 omhandlende registrering af værnepligtige.

For en værnepligtig,  der bevarer sin bolig  under aftjeningen af værnepligt, indebærer den nye bekendtgørelse ikke en ændring. Denne skal som hidtil forblive registreret i boligen under aftjeningen af værnepligten, idet fravær fra boligen under aftjeningen af værnepligten betragtes som midlertidigt fravær, jf. CPR-lovens § 14, stk.1, jf. § 6, stk.1.

Ændringen at bekendtgørelsen indebærer, at også en værnepligtig, der under aftjeningen af værnepligt eller tidligere har  opgivet sin bolig  fra den 1. december 2003, skal registreres efter de almindelige regler for bopælsregistrering. En værnepligtig, der er uden bolig, skal således registreres på dennes faste opholdsted, jf. § 6, stk. 2. Dette betyder eksempelvis, at en værnepligtig, der under aftjeningen af værnepligt har sit faste opholdssted på kasernen, skal være bopælsregistreret på selve kasernen, jf. § 6, stk. 2. Hvis den værnepligtige under aftjeningen at værnepligten får en ny bolig/et andet fast opholdssted skal denne registreres i boligen/på det faste opholdssted.

Herudover indebærer ændringen, at også en dansk statsborger, der efter § 16, stk. 6, i CPR-loven skal registreres som tilflyttet for at aftjene værnepligt, skal registreres efter de almindelige regler for bopælsregistrering. Kun hvis en sådan person ikke har et fast opholdssted under aftjeningen af værnepligten, skal denne registreres som værende uden fast bopæl i den kommune, hvor kasernen er beliggende.

Aftjeningen at værnepligten registreres fortsat i CPR som “Supplerende adresse”, jf. bek. § 2, stk. 1.

Bekendtgørelsen vedhæftes.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med de tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på lndenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen:

www.im.dk

Med venlig hilsen

Birgitte Mikkelsen

Nedenfor er et link til den nye bekendtgørelse, som vil træde i kraft den 1.12.2003.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/B20030084205-REGL

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.