Orientering vedrørende folkeregistrering - 2003/1

Publiceret 03-06-2003

Lempelse af udrejsereglerne pr. 31. maj 2003 (lovens § 24, stk. 7 og 8), samt sidestillelse af Schweiz med EU-landene.

Hermed fremsender Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienteringsbrev – 2003/1 om folkeregistrering, der indeholder en orientering om følgende emner:

1.         Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – Lempelse af udrejseregler m.v.

2.         Danmarks ratifikation af aftale af 21. juni 1999 mellem Det europæiske Fællesskab og dets medlemslande på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side vedrørende fri bevægelighed for personer.

Dette orienteringsbrev kan i lighed med de tidligere udsendte orienteringer om folkeregistrering findes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside på adressen: www.im.dk

 

1. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister – Lempelse af udrejseregler m.v.

Ved lov nr. 379 af 28. maj 2003 er CPR-lovens udrejseregler ændret og kommunerne har fået tillagt udpantningsret i forhold til bødeforlæg udstedt efter CPR-loven.

Ændringsloven er vedtaget den 23. maj 2003 og er trådt i kraft den 31. maj 2003. 

./.           Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedlægger et eksemplar af ændringsloven, hvortil der henvises, men skal nedenfor redegøre for hovedindholdet af lovændringerne.

A) Lempelse af udrejsereglerne i § 24.

Ved lovændringen er der i § 24 indsat et stk. 7, hvorefter det bestemmes, at personer, der af arbejdsmæssige o. lign. grunde, har et sådant opholdsmønster, at disse i en periode på over 6 måneder overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men som i denne periode tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier, o. lign. på bopælen her i landet, og således har deres sociale liv her, har ret til at forblive registreret her i landet på denne adresse, uanset disse efter § 24, stk. 1 og 2, betragtes som havende et udlandsophold på over 6 måneder.

For at blive omfattet af den nye bestemmelse skal personerne således opretholde deres bolig her i landet, hvor de pågældende opholder sig og overnatter, når de befinder sig her i landet, og hvor de har deres ejendele. Der skal være tale om, at opretholde en egentlig bolig her i landet og ikke blot en overnatningsmulighed. Opholdene på boligen må således ikke have karakter af besøg. Boligen skal være til fuld rådighed, ligesom den fortsat skal være møbleret og fremstå som et hjem, hvor evt. familie (ægtefælle/samlever og børn) tillige opholder sig og er folkeregistreret.Hjemmet skal således fortsat danne rammen om de pågældendes sociale liv.

Personerne skal som nævnt tilbringe hovedparten af weekender, fridage, ferier o. lign. på boligen her i landet i perioden. Hermed skal forstås, at de pågældende tilbringer den tid, det, set i forhold til arbejdsforhold o. lign., er muligt på adressen her i landet. Det forudsættes således, at personerne løbende og i et jævnligt omfang skiftevis opholder sig her i landet og i udlandet i den anførte periode på over 6 måneder.

Der er desuden indsat et stk. 8, hvori det bestemmes, at søfarende, som opretholder boligen her i landet, har ret til at forblive registreret på denne. Det lægges her tilsvarende til grund, at de pågældende tilbringer hovedparten af fridage, ferier o. lign. på bopælen her i landet. Der kan dog ikke for denne gruppe stilles samme krav til ophold i boligen, som er indeholdt i § 24, stk. 7. Det er imidlertid ligesom ved § 24, stk. 7, et krav, at de pågældende opretholder deres bolig til fuld rådighed her i landet, jf. bemærkningerne til stk.7.

Der er endelig indsat et stk. 9, hvoraf fremgår, at medrejsende familiemedlemmer tilhørende de i stk. 7 eller 8 nævnte personer, som grundet disses arbejde o. lign. har samme opholdsmønster som vedkommende, tillige har ret til at forblive registreret på bopælen. 

Som en konsekvens af ændringerne af udrejsereglerne i § 24 er CPR-lovens § 16, stk. 3, ændret, således at en person, der i en periode på over 3 måneder opfylder kriterierne i de nye stk. 7-9, anses for at have det fornødne ophold her i landet, jf. § 16, stk. 1, og således opfylder den tidsmæssige betingelse for at blive registreret som indrejst.  

B) Udpantningsret i forhold til bødeforlæg udstedt efter CPR-loven.

Ved lovændringen er der i § 58 indsat et stk. 4, hvorefter kommunerne får hjemmel til selv at inddrive bøder efter CPR-loven. Kommunerne vil således have mulighed for ved den kommunale pantefoged at inddrive bøder, som en borger har vedtaget over for kommunen, men som ikke betales.

 

2. Danmarks ratifikation af aftale af 21. juni 1999 mellem Det europæiske Fællesskab og dets medlemslande på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side vedrørende fri bevægelighed for personer.

Danmark har ratificeret aftale af 21. juni 1999 mellem Det europæiske Fællesskab og dets medlemslande og Det Schweiziske Forbund vedrørende fri bevægelighed for personer. Det følger blandt andet af aftalen, at de kontraherende parters statsborgere gives ret til at opholde sig på den andens parts område i indtil 6 måneder med henblik på at søge arbejde.

Efter CPR-lovens § 16, stk. 2, har personer, som tilflytter fra et nordisk land eller et EU- eller EØS-land, kun pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet skal vare over 6 måneder. Personer, som tilflytter fra det øvrige udland, har pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet skal vare over 3 måneder.

Som følge af aftalen med Det Schweiziske Forbund skal personer, der indrejser til Danmark fra Schweiz, sidestilles med personer, der indrejser fra et EU- eller EØS-land. Disse personer har således kun pligt til at anmelde tilflytning, hvis opholdet her i andet skal vare over 6 måneder.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil i den kommende folketingssamling foreslå at ændre CPR-lovens § 16, stk. 2, således at denne er i overensstemmelse med den indgåede aftale. Personer, der indrejser fra Schweiz, har dog allerede fra den 1. juni 2002, hvor aftalen trådte i kraft, haft ret til at opholde sig her i landet i op til 6 måneder uden at skulle anmelde flytning.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyhedsbreve:

Ved tilmelding af et nyhedsbrev giver du samtidig samtykke til, at CPR-administrationen indsamler og behandler oplysninger om bl.a. din mailadresse.