Fejl i fødselsdato

Født i Danmark

Hvis du mener at have fået registeret en forkert fødselsdato i CPR, skal du kontakte den myndighed, hvis registrering af fødslen, der har dannet grundlag for registreringen i CPR, dvs. sognet (i Sønderjylland, personregisterføreren i kommunen)

 

Født i udlandet

Hvis du er udenlandsk statsborger og har fået meddelt opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, skal en anmodning om ændring af fødselsdato og dermed tildeling af nyt personnummer sendes til Udlændingestyrelsen, Ryesgade 52, 2100 København Ø. Hvis Udlændingestyrelsen imødekommer din anmodning om ændring af fødselsdato, giver styrelsen CPR-kontoret besked herom. Du får herefter tildelt et nyt personnummer.

Hvis du er dansk statsborger, skal en anmodning om ændring af fødselsdato og dermed tildeling af nyt personnummer sendes til CPR-kontoret: Økonomi- og Indenrigsministeriet, CPR-kontoret. Anmodningen skal være skriftlig og vedlægges de dokumenter, som du mener kan danne grundlag for ændringen, f.eks. fødselsattest, udskrift af civilstandsregister eller pas udstedt før du blev dansk statsborger. Udgangspunktet er, at der vises et originalt dokument, eller en genpart, der er bekræftet af den udstedende udenlandske myndighed. Det bedes endvidere oplyst, hvorledes og hvornår du er blevet klar over, at der er fejl i den registrerede fødselsdato. Endelig skal der gives samtykke til, at ministeriet kan indhente relevante sagsakter fra Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet, Indfødsretskontoret.

 

Udenlandsk adopteret

Hvis du er udenlandsk adopteret, skal en anmodning om ændring af fødselsdato sendes til Ankestyrelsens Familieretsafdeling, Amaliegade 25, 1022, København K.

 

Forkert angivelse af køn

Personer, der har gennemgået et kønsskifte, får først tildelt et personnummer, når CPR-kontoret fra Sundhedsstyrelsen har fået meddelelse om, at kønsskiftet er helt afsluttet, uanset om behandlingen har fundet sted i Danmark eller i udlandet. Der vil således ikke kunne ske en ændring af personnummeret, alene fordi du føler dig mere som en person af det modsatte køn end det registrerede. Der kan ligeledes ikke ske en ændring af dit personnummer, alene fordi du efter navnelovens §13 har fået tilladelse af Statsforvaltningen til at bære et navn, der betegner det modsatte køn efter navnelovens §13. Se dog nedenfor om mulighed for juridisk kønsskifte pr. 1. september 2014.